Sony Xperia E1 - Personalizovanje Xperia tastature

background image

Personalizovanje Xperia tastature

Dok unosite tekst pomoću tastature na ekranu, možete da pristupate podešavanjima

tastature i drugim podešavanjima za unos teksta koja će vam pomoći da, na primer,

postavite opcije za jezike za pisanje, predviđanje i ispravljanje teksta, automatski unos

razmaka i brzi unos tačke na kraju rečenice. Tastatura može da koristi podatke iz

aplikacije za razmenu poruka i iz drugih aplikacija da bi naučila vaš stil pisanja. Postoji i

uputstvo za personalizaciju koje vas vodi kroz osnovna podešavanja kako biste brzo

počeli da radite.

Pristupanje podešavanjima tastature na ekranu

1

Kada unosite tekst pomoću tastature na ekranu, tapnite na .

2

Tapnite na , zatim tapnite na

Podešavanja tastature i promenite podešavanja po

želji.

3

Da biste dodali jezik za pisanje za unos teksta, dodirnite stavku

Jezik za pisanje i

označite odgovarajuća polja za potvrdu.

4

Tapnite na

OK da biste potvrdili.

Promena podešavanja unosa teksta

1

Kada unosite tekst pomoću tastature na ekranu, tapnite na .

2

Tapnite na , a zatim tapnite na

Podešavanja tastature > Podešavanja unosa

teksta i izaberite odgovarajuća podešavanja.

Prikaz tastera za smeške

1

Kada unosite tekst pomoću tastature na ekranu, tapnite na .

2

Tapnite na , a zatim tapnite na

Podešavanja tastature > Simboli i smešci.

3

Označite polje za potvrdu

Taster za smeška.

Izbor varijante rasporeda tastera na tastaturi

Varijante rasporeda dostupne su samo za tastaturu na ekranu kada izaberete dva ili tri jezika

pisanja i možda nisu dostupne na svim jezicima pisanja.

1

Kada unosite tekst pomoću tastature na ekranu, dodirnite stavku .

2

Dodirnite stavku , a zatim dodirnite stavku

Podešavanja tastature.

3

Dodirnite stavku

Jezik za pisanje, a zatim dodirnite stavku .

4

Izaberite varijantu rasporeda tastera na tastaturi.

5

Dodirnite dugme

OK da biste potvrdili.

40

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..