Sony Xperia E1 - Omiljeni kontakti i grupe

background image

Omiljeni kontakti i grupe

Kontakte možete da označite kao omiljene kako biste mogli brzo da im pristupate iz

aplikacije „Kontakti“. Kontakte možete da dodelite i grupama da biste imali brži pristup

grupi kontakata iz aplikacije „Kontakti“.

Označavanje ili uklanjanja oznake kontakta kao omiljenog

1

Iz Početni ekran, tapnite na , a zatim tapnite na .

2

Tapnite na kontakt koji želite da dodate ili uklonite iz omiljenih lokacija.

3

Tapnite na .

51

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Prikaz omiljenih kontakata

1

Iz prikaza Početni ekran, tapnite na , zatim tapnite na .

2

Tapnite na

.

Dodeljivanje kontakta grupi

1

U aplikaciji Kontakti, dodirnite kontakt koji želite da dodelite grupi.

2

Dodirnite stavku , a zatim dodirnite traku direktno ispod stavke

Grupe.

3

Označite polja za potvrdu za grupe kojima želite da dodate kontakt.

4

Dodirnite dugme

Gotovo.