Sony Xperia E1 - Dodavanje i uređivanje kontakata

background image

Dodavanje i uređivanje kontakata

Dodavanje kontakta

1

Na Početni ekran tapnite na , a zatim na .

2

Tapnite na .

3

Ako ste kontakte sinhronizovali sa najmanje jednim nalogom i prvi put dodajete

kontakt, morate izabrati nalog u koji želite da dodate taj kontakt. U suprotnom,

tapnite

Telefonski kontakt ako želite da koristite i sačuvate taj kontakt samo na

uređaju.

4

Unesite ili izaberite željene informacije o kontaktu.

5

Kada završite, tapnite na

Gotovo.

Kad u 3. koraku izaberete nalog za sinhronizaciju, taj nalog će se prikazivati kao

podrazumevani ponuđeni nalog kad sledeći put dodate kontakt. Kad sačuvate kontakt na

određenom nalogu, taj nalog će se prikazivati kao podrazumevani nalog za čuvanje kad

sledeći put dodate kontakt. Ako ste kontakt sačuvali na određenom nalogu i želite to da

promenite, treba da kreirate nov kontakt i izaberete drugi nalog na kojem ćete ga sačuvati.

Ako dodate znak plus i kôd zemlje ispred broja telefona kontakta, nećete morati opet da

uređujete broj prilikom upućivanja poziva iz drugih zemalja.

Uređivanje kontakta

1

Na Početni ekran, dodirnite stavku , a zatim dodirnite stavku .

2

Dodirnite kontakt koji želite da izmenite, a zatim dodirnite stavku .

3

Uredite željene informacije.

4

Kada završite, dodirnite dugme

Gotovo.

Neke usluge sinhronizacije vam ne dozvoljavaju da uređujete detalje kontakta.

Povezivanje slike sa kontaktom

1

Iz Početni ekran, tapnite na , a zatim tapnite na .

2

Tapnite na kontakt koji želite da izmenite, a zatim tapnite na .

3

Tapnite na

i izaberite željeni način za dodavanje slike kontaktu.

4

Kada dodate sliku, tapnite na

Gotovo.

Sliku kontaktu možete dodati i direktno iz aplikacije

Album.

Personalizovanje zvuka zvona za kontakt

1

Na Početni ekran tapnite na , a zatim na .

2

Tapnite na kontakt koji želite da uredite, a zatim tapnite na stavku .

3

Tapnite na >

Izaberite zvuk zvona.

4

Izaberite opciju sa liste ili tapnite na stavku da biste izabrali muzičku datoteku

sačuvanu na uređaju, a zatim tapnite na stavku

Gotovo.

5

Tapnite na

Gotovo.

Brisanje kontakata

1

Na Početni ekran, dodirnite stavku , a zatim dodirnite stavku .

2

Dodirnite i držite kontakt koji želite da izbrišete.

3

Dodirnite strelicu nadole da biste otvorili padajući meni, a zatim izaberite stavku

Označi sve da biste izbrisali sve kontakte.

4

Dodirnite stavku , a zatim dodirnite stavku

Izbriši.

49

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Izmena sopstvenih kontakt informacija

1

Iz Početni ekran, tapnite na , a zatim tapnite na .

2

Tapnite na

Ja, a zatim tapnite na .

3

Unesite novu informaciju ili izvršite promene koje želite.

4

Kada završite tapnite na

Gotovo.

Pravljenje novog kontakta iz tekstualne poruke

1

Na Početni ekran dodirnite stavku , a zatim pronađite i dodirnite stavku .

2

Dodirnite stavke >

Sačuvaj.

3

Izaberite postojeći kontakt ili dodirnite dugme

Kreiraj novi kontakt.

4

Uredite informacije o kontaktu i dodirnite stavku

Gotovo.