Sony Xperia E1 - Wi-Fi®

background image

Wi-Fi®

Koristite Wi-Fi® veze za surfovanje internetom, preuzimanje aplikacija ili slanje i primanje

e-poruka. Kada se povežete sa Wi-Fi® mrežom, uređaj pamti mrežu i automatski se

povezuje sa njom sledeći put kada dođete u domet mreže.
Neke Wi-Fi® mreže zahtevaju da se prijavite na veb stranicu pre nego što dobijete

pristup. Obratite se odgovarajućem administratoru Wi-Fi® mreže za više informacija.
Jačina signala Wi-Fi® mreža se može razlikovati. Približavanje Wi-Fi® tački pristupa

može povećati jačinu signala.
Dostupne Wi-Fi® mreže mogu biti otvorene ili bezbedne.

Otvorene mreže su označene sličicom pored imena Wi-Fi® mreže.

26

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Bezbedne mreže su označene sličicom pored imena Wi-Fi® mreže.

Neke Wi-Fi® mreže se ne pojavljuju na listi dostupnih mreža jer ne emituju svoje ime mreže

(SSID). Ako znate ime mreže, možete da je dodate ručno na listu dostupnih Wi-Fi® mreža.

Da biste uključili Wi-Fi®

1

Iz prikaza Početni ekran, tapnite na .

2

Pronađite i tapnite na

Podešavanja.

3

Prevucite dugme klizača pored

Wi-Fi udesno da biste uključili Wi-Fi® funkciju.

Omogućavanje Wi-Fi® funkcije može potrajati nekoliko sekundi.

Automatsko povezivanje sa Wi-Fi® mrežom

1

Iz prikaza Početni ekran, tapnite na .

2

Pronađite i tapnite na

Podešavanja.

3

Tapnite na

Wi-Fi. Prikazuju se sve dostupne Wi-Fi® mreže.

4

Tapnite na Wi-Fi® mrežu da biste se povezali sa njom. Unesite odgovarajuću

lozinku za bezbedne mreže. se prikazuje na statusnoj liniji kada se povežete.

Da biste potražili nove dostupne mreže, tapnite na , a zatim tapnite na

Skeniraj.

Ručno dodavanje Wi-Fi® mreže

1

Na Početni ekran tapnite na stavku .

2

Pronađite i tapnite na

Podešavanja > Wi-Fi.

3

Tapnite na .

4

Unesite informacije za

SSID mreže.

5

Da biste izabrali tip bezbednosti, tapnite na polje

Bezbednost.

6

Ako je potrebno, unesite lozinku.

7

Da biste uredili neke napredne opcije kao što su podešavanja proksi servera i IP

adrese, potvrdite izbor u polju za potvrdu

Prikaži napredne opcije, a zatim uredite

podešavanja na željeni način.

8

Tapnite na

Sačuvaj.

Kontaktirajte administratora Wi-Fi® mreže da biste dobili SSID mreže i lozinku.

Wi-Fi® postavke

Kada ste povezani sa Wi-Fi® mrežom ili ako postoji više dostupnih Wi-Fi® mreža u vašoj

blizini, moguće je videti status tih mreža. Uređaj možete da omogućite i da vas

obaveštava svaki put kada se otkrije otvorena Wi-Fi® mreža.
Ako niste povezani sa Wi-Fi® mrežom, uređaj koristi mobilnu vezu za prenos podataka

za pristup internetu (ako ste na uređaju podesili i omogućili mobilnu vezu za prenos

podataka). Dodavanjem Wi-Fi® smernica stanja spavanja, možete navesti kada ćete se

prebaciti sa Wi-Fi® mreže na mobilnu vezu za prenos podataka.

Omogućavanje Wi-Fi® mrežnih obaveštenja

1

Uključite Wi-Fi® ako već nije uključen.

2

Sa Početni ekran, tapnite na .

3

Pronađite i tapnite na

Podešavanja > Wi-Fi.

4

Pritisnite .

5

Tapnite na

Napredno.

6

Označite polje za potvrdu

Mrežno obaveštenje.

Prikazivanje detaljnih informacija o povezanoj Wi-Fi® mreži

1

Sa Početni ekran, tapnite na .

2

Pronađite i tapnite na

Podešavanja > Wi-Fi.

3

Tapnite na Wi-Fi® mrežu sa kojom ste trenutno povezani. Prikazaće se detaljne

informacije o mreži.

27

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Dodavanje smernica za Wi-Fi® režim spavanja

1

Sa Početni ekran, tapnite na .

2

Pronađite i tapnite na

Podešavanja > Wi-Fi.

3

Pritisnite .

4

Tapnite na

Napredno.

5

Tapnite na

Ne isključuj WiFi tokom spav..

6

Izaberite opciju.