Sony Xperia E1 - Virtuelne privatne mreže (VPN-ovi)

background image

Virtuelne privatne mreže (VPN-ovi)

Koristite uređaj da biste se povezali na virtuelne privatne mreže (VPN-ove) koje vam

omogućavaju da sa javne mreže pristupite resursima u bezbednoj lokalnoj mreži. Na

primer, VPN veze najčešće koriste korporacije i obrazovne institucije za korisnike koji

moraju da pristupe intranet mrežama i drugim internim uslugama dok su izvan interne

mreže, na primer dok putuju.
VPN veze mogu da budu podešene na mnogo načina, u zavisnosti od mreže. Neke

mreže možda zahtevaju da prenesete i instalirate bezbednosni sertifikat na uređaj.

Obratite se administratoru mreže preduzeća ili organizacije da biste dobili detaljne

informacije o načinu podešavanja veze sa virtuelnom privatnom mrežom.

Dodavanje virtuelne privatne mreže

1

Na Početni ekran dodirnite stavku .

2

Pronađite i tapnite na

Podešavanja > Još… > VPN.

3

Tapnite na .

4

Izaberite tip VPN-a za dodavanje.

5

Unesite VPN podešavanja.

6

Tapnite na

Sačuvaj.

Povezivanje sa virtuelnom privatnom mrežom

1

Sa Početni ekran, tapnite na .

2

Nađite i tapnite na

Podešavanja > Još… > VPN.

3

Na listi dostupnih mreža tapnite na VPN sa kojim želite da se povežete.

4

Unesite tražene informacije.

5

Tapnite na

Poveži.

Prekidanje veze sa VPN mrežom

1

Prevucite statusnu liniju nadole.

2

Tapnite na obaveštenje da biste isključili VPN vezu.

30

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..