Sony Xperia E1 - Slanje i prijem e-poruka

background image

Slanje i prijem e-poruka

1

Pogledajte listu svih naloga e-pošte i nedavnih fascikli

2

Pisanje e-poruke

3

Pristup podešavanjima i opcijama

58

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

4

Lista e-poruka

Preuzimanje novih e-poruka

1

Iz prikaza Početni ekran, tapnite na .

2

Pronađite i tapnite na

E-pošta.

3

Ako koristite nekoliko naloga za e-poštu, tapnite na

i izaberite nalog koji želite

da proverite, zatim tapnite na

Prijemno sanduče u padajućem meniju.

4

Da biste preuzeli nove poruke, tapnite na , zatim tapnite na

Osveži.

Kada je prijemno poštansko sanduče otvoreno, prevucite ka unutrašnjem delu ekrana da biste

osvežili listu poruka.

Čitanje e-poruka

1

Iz prikaza Početni ekran, tapnite na .

2

Pronađite i tapnite na

E-pošta.

3

Ako koristite nekoliko naloga za e-poštu, tapnite na

i izaberite nalog koji želite

da proverite, zatim tapnite na

Prijemno sanduče u padajućem meniju. Ako želite

da proverite sve naloge za e-poštu odjednom, tapnite na

, zatim tapnite na

Kombinovano prij. sand.u padajućem meniju.

4

U prijemnom poštanskom sandučetu e-pošte, listajte nagore ili nadole i dodirnite

e-poruku koju želite da pročitate.

Kreiranje i slanje e-poruke

1

Iz prikaza Početni ekran, tapnite na , zatim nađite i tapnite na

E-pošta.

2

Ako koristite nekoliko naloga za e-poštu, tapnite na

i izaberite nalog sa koga

želite da pošaljete e-poruku, zatim tapnite na

Prijemno sanduče u padajućem

meniju.

3

Tapnite na , zatim unesite ime ili e-adresu primaoca, ili tapnite na i izaberite

jednog ili više primaoca sa spiska kontakata.

4

Unesite temu e-poruke i tekst, a zatim tapnite na

Odgovaranje na e-poruku

1

U vašem prijemnom poštanskom sandučetu e-pošte, pronađite i dodirnite poruku

na koju želite da odgovorite, a zatim dodirnite stavku

Odgovori ili Odgovori svima.

2

Unesite odgovor, a zatim tapnite na .

Prosleđivanje e-poruke

1

U prijemnom poštanskom sandučetu e-pošte, pronađite i dodirnite poruku koju

želite da prosledite, a zatim dodirnite stavku

Prosledi.

2

Unesite adresu e-pošte primaoca ili tapnite na i izaberite primaoca sa spiska

kontakata.

3

Unesite tekst poruke i tapnite na .

Pregledanje priloga e-poruke

1

Pronađite i dodirnite e-poruku koja sadrži prilog koji želite da pregledate. E-poruke

sa prilozima su obeležene .

2

Pošto se e-poruka otvori, dodirnite stavku

Učitaj. Prilog počinje da se preuzima.

3

Kada se preuzimanje priloga dovrši, dodirnite stavku

Prikaži.

Čuvanje e-adrese pošiljaoca u kontaktima

1

Nađite i tapnite na poruku u prijemnom sandučetu za e-poštu.

2

Tapnite na ime pošiljaoca, a zatim tapnite na

OK.

3

Izaberite postojeći kontakt ili dodirnite dugme

Kreiraj novi kontakt.

4

Ako želite, uredite informacije o kontaktu i tapnite na

Gotovo.