Sony Xperia E1 - Konferencat

background image

Konferencat

Me një konferencë ose një telefonatë me shumë telefonues, mund të hyni në një bisedë

me dy ose më shumë persona.

Për hollësi mbi numrin e pjesëmarrësve që mund të shtoni në një konferencë, kontaktoni

operatorin e rrjetit tuaj.

Për të bërë një telekonferencë

1

Gjatë një telefonate në vazhdim, trokitni lehtë mbi .

2

Formoni numrin e pjesëmarrësit të dytë dhe trokitni lehtë mbi . Pjesëmarrësi i

parë vihet në pritje.

3

Trokitni lehtë mbi , për të shtuar në telekonferencë pjesëmarrësin e dytë.

4

Për të shtuar pjesëmarrës të tjerë në telefonatë, përsëritni hapat nga 1 deri në 3.

Për të bërë një bisedë private me pjesëmarrësin e një telekonference

1

Gjatë një telefonate në vazhdim, trokitni lehtë mbi

{0} pjesëmarrës.

2

Takoni numrin telefonik të pjesëmarrësit me të cilin doni të bisedoni privatisht.

3

Për të mbaruar bisedën private dhe për t'u kthyer në telekonferencë, trokitni lehtë

mbi .

Për të larguar një pjesëmarrës nga një telekonferencë

1

Gjatë zhvillimit të një telekonference, trokitni lehtë mbi butonin që tregon numrin e

pjesëmarrësve. Për shembull, trokitni lehtë mbi

3 pjesëmarrës, nëse janë tre

pjesëmarrës.

2

Trokitni lehtë mbi përbri pjesëmarrësit që dëshironi të largoni.

45

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të përfunduar një telefonatë të konferencës

Gjatë telefonatës së konferencës, takoni

Mbaro telekonferencën.