Sony Xperia E1 - Alarmi dhe ora

background image

Alarmi dhe ora

Mund të cilësoni një ose disa alarme dhe të përdorni cilindo tingull të ruajtur në pajisjen

tuaj si zile të alarmit. Alarmi nuk tingëllon nëse pajisja është fikur. Por tingëllon kur pajisja

është cilësuar në regjimin e heshtjes.
Formati i orës së alarmit që shfaqet është i njëjtë me formatin që përzgjidhni për cilësimet

e përgjithshme të orës, për shembull, 12-orësh ose 24-orësh.

1

Qaseni në ekranin bazë të alarmit

99

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

2

Shihni një orë botërore dhe rregulloni cilësimet

3

Qaseni në funksionin e kronometrit

4

Qaseni në funksionin e kohëmatësit

5

Hapni cilësimet e datës dhe të orës për orën

6

Aktivizoni ose çaktivizoni një alarm

7

Shihni opsionet

8

Shtoni një alarm të ri

Për të cilësuar një zile të re

1

Nga ekrani juaj bazë, takoni .

2

Gjeni dhe takoni

Alarmi dhe ora.

3

Takoni .

4

Takoni

Ora dhe rregulloni kohën duke lëvizur lart dhe poshtë.

5

Takoni

Cilëso.

6

Nëse dëshironi, modifikoni cilësimet e zileve të tjera.

7

Takoni

U krye.

Për të dremitur një zile kur tingëllon

Takoni

Dremit.

Për të fikur një zile kur tingëllon

Rrëshqisni djathtas.

Për të modifikuar një alarm ekzistues

1

Hapni aplikacionin Alarmi dhe ora, pastaj trokitni lehtë mbi alarmin që dëshironi të

modifikoni.

2

Bëni ndryshimet e dëshiruara.

3

Trokitni lehtë mbi

U krye.

Për të aktivizuar ose çaktivizuar një alarm

Hapni aplikacionin Alarmi dhe ora, pastaj zvarritni rrëshqitësin përbri alarmit në

pozicionin aktiv ose joaktiv.

Për të fshirë një alarm

1

Hapni aplikacionin Alarmi dhe ora, pastaj prekni dhe mbani alarmin që dëshironi të

fshini.

2

Trokitni lehtë mbi

Fshi alarmin dhe pastaj trokitni lehtë mbi Po.

Për të cilësuar tingullin e një alarmi

1

Hapni aplikacionin Alarmi dhe ora, pastaj trokitni lehtë mbi alarmin që dëshironi të

modifikoni.

2

Trokitni lehtë mbi

Tingulli i alarmit dhe përzgjidhni një opsion ose trokitni lehtë mbi

për të përzgjedhur nga skedarët tuaj muzikorë.

3

Trokitni lehtë dy herë mbi

U krye.

Për të cilësuar një alarm periodik

1

Hapni aplikacionin Alarmi dhe ora, pastaj trokitni lehtë mbi alarmin që dëshironi të

modifikoni.

2

Trokitni lehtë mbi

Përsërit.

3

Shenjoni kutitë e zgjedhjes për ditët e dëshiruara, pastaj trokitni lehtë mbi

OK.

4

Trokitni lehtë mbi

U krye.

100

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të aktivizuar funksionin e dridhjes për një alarm

1

Hapni aplikacionin Alarmi dhe ora, pastaj trokitni lehtë mbi alarmin që dëshironi të

modifikoni.

2

Shenjoni kutinë e zgjedhjes për

Dridhu.

3

Trokitni lehtë mbi

U krye.

Për të cilësuar alarmet që të tingëllojnë kur pajisja është në regjimin e heshtjes

1

Hapni aplikacionin Alarmi dhe ora, pastaj trokitni lehtë mbi alarmin që dëshironi të

modifikoni.

2

Shenjoni kutinë e zgjedhjes të

Alarmi në mën. heshtjes, pastaj trokitni lehtë mbi U

krye.

101

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.