Sony Xperia E1 - Qasja te cilësimet

background image

Qasja te cilësimet

Shihni dhe ndryshoni cilësimet për pajisjen tuaj nga menyja e Cilësimeve. Menyja e

Cilësimeve është e qasshme nga paneli i Cilësimeve të shpejta dhe nga ekrani i

Aplikacioneve.

Për të hapur menynë e cilësimeve të pajisjes nga ekrani i aplikacioneve

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

2

Trokitni lehtë mbi

Cilësimet.

Për të hapur panelin e cilësimeve të shpejta

Duke përdorur dy gishta, zvarritni poshtë shiritin e gjendjes.

Për të përzgjedhur se cilat cilësime të afishohen në panelin e cilësimeve të shpejta

1

Duke përdorur dy gishta, zvarritni poshtë shiritin e gjendjes, pastaj trokitni lehtë

mbi

Modifiko.

2

Përzgjidhni cilësimet e shpejta që dëshironi të afishoni.

Për të risistemuar panelin e cilësimeve të shpejta

1

Duke përdorur dy gishta, zvarritni poshtë shiritin e gjendjes, pastaj trokitni lehtë

mbi

Modifiko.

2

Prekni dhe mbani përbri një cilësimi të shpejtë dhe më pas zhvendoseni atë në

pozicionin e dëshiruar.