Sony Xperia E1 - Mbrojtja e kartës SIM

background image

Mbrojtja e kartës SIM

Mund të kyçni dhe të shkyçni secilën kartë SIM që përdorni në pajisjen tuaj me një PIN

(Numër të Identifikimit Personal). Kur një kartë SIM është e kyçur, abonimi i lidhur me

kartën mbrohet kundër keqpërdorimit, që do të thotë se duhet të futni një kod PIN sa

herë që të nisni pajisjen.
Nëse kodin PIN e futni gabim më shumë herë sesa numri maksimal i përpjekjeve të

lejuara, karta juaj SIM do të bllokohet. Pastaj duhet të futni kodin tuaj PUK (Kodi Personal

i Zhbllokimit) dhe një PIN të ri. Kodet PIN dhe PUK jepen nga operatori i rrjetit.

Për të kyçur ose për të shkyçur një kartë SIM

1

Nga ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Siguria > Konfiguro kyç. e kartës SIM.

3

Shenjoni ose çshenjoni kutinë e zgjedhjes të

Blloko kartën SIM.

4

Futni kodin PIN të kartës SIM dhe trokitni lehtë mbi

OK.

Për të ndryshuar PIN-in e kartës SIM

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi . .

2

Gjeni dhe takoni

Cilësimet > Siguria > Konfiguro kyç. e kartës SIM.

3

Takoni

Ndrysho PIN-in e SIM-it.

4

Futni PIN-in e vjetër të kartës SIM dhe trokitni lehtë mbi

OK.

5

Futni kodin PIN të ri të kartës SIM dhe trokitni lehtë mbi

OK.

6

Shtypni përsëri PIN e kartës SIM të re dhe takoni

OK.

Për të shkyçur një kartë SIM të bllokuar duke përdorur kodin PUK

1

Futni kodin PUK dhe trokitni lehtë mbi

.

2

Futni një kod të ri PIN dhe trokitni lehtë mbi

.

3

Rifuteni kodin e ri PIN dhe trokitni lehtë mbi

.

Nëse futni shumë herë një kod PUK të pasaktë, duhet të kontaktoni me operatorin e rrjetit për

të marrë një kartë SIM të re.