Sony Xperia E1 - Prístup k nastaveniam

background image

Prístup k nastaveniam

V ponuke Nastavenia môžete zobraziť a zmeniť nastavenie zariadenia. Ponuka

Nastavenie je prístupná z obrazovky aplikácií aj z panela rýchlych nastavení.

Otvorenie ponuky nastavenia zariadenia prostredníctvom obrazovky aplikácií

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Ťuknite na položku

Nastavenie.

Otvorenie panela rýchlych nastavení

Dvomi prstami posuňte stavový riadok nadol.

Výber nastavení, ktoré sa majú zobrazovať na paneli rýchlych nastavení

1

Dvomi prstami posuňte stavový riadok nadol a ťuknite na položku

Upraviť.

2

Vyberte rýchle nastavenie, ktoré chcete zobraziť.

Zmena usporiadania panela rýchlych nastavení

1

Dvomi prstami posuňte stavový riadok nadol a ťuknite na položku

Upraviť.

2

Dotknite sa rukoväte vedľa rýchleho nastavenia a podržte ju, a potom ju

presuňte do požadovanej polohy.