Sony Xperia E1 - Telefonovanie

background image

Telefonovanie

Hovor môžete uskutočniť manuálnym vytočením telefónneho čísla, ťuknutím na telefónne

číslo uložené v zozname kontaktov alebo ťuknutím na telefónne číslo v denníku hovorov.

Môžete použiť aj funkciu inteligentného vytáčania a vyhľadávať tak čísla zo zoznamu

kontaktov a denníka hovorov. Ak chcete uskutočniť videohovor, v zariadení môžete

použiť okamžité správy služby Hangouts™ a aplikáciu na videochat. Informácie nájdete

v časti

Okamžité správy a videochat na strane 56 .

1

Otvorenie zoznamu kontaktov

2

Zobrazenie položiek denníka hovorov

3

Zobrazenie obľúbených kontaktov

4

Zobrazenie všetkých skupín kontaktov uložených v zariadení

5

Odstránenie čísla

6

Klávesnica na vytáčanie

7

Zobrazenie ďalších možností

8

Tlačidlo volania

9

Skrytie alebo zobrazenie vytáčania

Uskutočnenie hovoru vytáčaním

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Nájdite položku

Telefón a ťuknite na ňu.

3

Zadajte číslo príjemcu a ťuknite na položku .

Uskutočnenie hovoru pomocou inteligentného vytáčania

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položku

Telefón.

3

Pomocou klávesnice na vytáčanie zadajte písmená a čísla kontaktu, ktorému

chcete zavolať. Ako zadávate jednotlivé písmená a čísla, zobrazí sa zoznam

možných kontaktov.

4

Ťuknite na kontakt, ktorému chcete zavolať.

41

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Uskutočnenie medzinárodného hovoru

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položku

Telefón.

3

Dotknite sa položky 0 a podržte na nej prst, kým sa nezobrazí znak +.

4

Zadajte smerové číslo krajiny, smerové číslo oblasti (bez úvodných núl) a telefónne

číslo a potom ťuknite na položku .

Zobrazenie alebo skrytie telefónneho čísla

Môžete si vybrať, či sa pri uskutočňovaní hovoru na displeji zariadenia príjemcu vaše číslo

zobrazí alebo ostane skryté.

Zobrazenie alebo skrytie telefónneho čísla

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte položky

Nastavenie > Nastavenie hovorov > Ďalšie nastavenie >

Identifikácia volajúceho a ťuknite na ne.