Sony Xperia E1 - Bezdrôtová technológia Bluetooth®

background image

Bezdrôtová technológia Bluetooth

®

Pomocou funkcie Bluetooth

®

môžete odosielať súbory na iné zariadenia kompatibilné

s technológiou Bluetooth

®

alebo môžete pripojiť doplnky súpravy handsfree. V zariadení

zapnite funkciu Bluetooth

®

a vytvárajte bezdrôtové pripojenia k ďalším zariadeniam

kompatibilným s technológiou Bluetooth

®

, napríklad k počítačom, doplnkom súpravy

handsfree a telefónom. Spojenia pomocou funkcie Bluetooth

®

fungujú lepšie do

vzdialenosti 10 metrov (33 stôp) a bez pevných prekážok na trase. V niektorých

prípadoch môže byť potrebné zariadenie manuálne spárovať s inými zariadeniami
Bluetooth

®

.

Vzájomná spolupráca a kompatibilita medzi zariadeniami Bluetooth

®

sa líši.

Zapnutie funkcie Bluetooth

®

a viditeľnosti zariadenia

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte položku

Nastavenie a ťuknite na ňu.

3

Funkciu Bluetooth

®

zapnete ťuknutím na prepínač vedľa položky

Bluetooth.

4

Ťuknite na položku

Bluetooth. Zobrazí sa vaše zariadenie a zoznam dostupných

zariadení s technológiou Bluetooth

®

.

5

Ťuknutím na názov svojho zariadenia nastavte, aby bolo viditeľné pre ďalšie
zariadenia s technológiou Bluetooth

®

.

Prispôsobenie času viditeľnosti zariadenia pre iné zariadenia Bluetooth®

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte položky

Nastavenie > Bluetooth a ťuknite na ne.

3

Stlačte tlačidlo a vyberte položku

Časový limit viditeľnosti.

4

Vyberte požadovanú možnosť.

Pomenovanie zariadenia

Svojmu zariadeniu môžete dať názov. Tento názov sa zobrazí v iných zariadeniach po
zapnutí funkcie Bluetooth

®

a nastavení telefónu na viditeľný.

Zadanie názvu zariadenia

1

Skontrolujte, či je zapnutá funkcia Bluetooth

®

.

2

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

3

Vyhľadajte položky

Nastavenie > Bluetooth a ťuknite na ne.

4

Ťuknite na položku a potom vyberte položku

Premenovať telefón.

5

Zadajte názov zariadenia.

6

Ťuknite na položku

Premenovať.

Spárovanie s iným zariadením Bluetooth

®

Keď spárujete svoje zariadenie s iným zariadením, môžete svoje zariadenie pripojiť
napríklad k náhlavnej súprave Bluetooth

®

alebo k prípojke do auta Bluetooth

®

a používať

tieto prídavné zariadenia na zdieľanie hudby.

Po spárovaní zariadenia s iným zariadením Bluetooth

®

si zariadenie spárovanie

zapamätá. Pri párovaní zariadenia so zariadením Bluetooth

®

môže byť potrebné zadať

prístupový kód. Zariadenie automaticky vyskúša predvolený prístupový kód 0000. Ak

tento kód nefunguje, prístupový kód zariadenia vyhľadajte v dokumentácii k zariadeniu

88

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Bluetooth

®

. Pri ďalšom prepájaní zariadenia s týmto zariadením Bluetooth

®

nebude

nutné znova zadať prístupový kód.

Niektoré zariadenia Bluetooth

®

, napríklad väčšina náhlavných súprav Bluetooth

®

, vyžadujú

spárovanie aj pripojenie k inému zariadeniu.

Zariadenie môže byť spárované s viacerými zariadeniami Bluetooth

®

, ale pripojiť ho môžete iba

k jednému profilu Bluetooth

®

naraz.

Spárovanie zariadenia s iným zariadením Bluetooth

®

1

Zariadenie, s ktorým chcete párovať, musí mať aktivovanú funkciu Bluetooth

®

a musí byť viditeľné pre ostatné zariadenia Bluetooth

®

.

2

Na obrazovke Plocha zariadenia ťuknite na položku .

3

Vyhľadajte položky

Nastavenie > Bluetooth a ťuknite na ne. Všetky dostupné

zariadenia Bluetooth

®

sa zobrazia v zozname.

4

Ťuknite na zariadenie Bluetooth

®

, s ktorým chcete párovať.

5

V prípade potreby zadajte prístupový kód alebo potvrďte rovnaký prístupový kód

na oboch zariadeniach. Vaše zariadenie je teraz spárované s druhým zariadením.

Pripojenie zariadenia k inému zariadeniu Bluetooth

®

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte položky

Nastavenie > Bluetooth a ťuknite na ne.

3

Ťuknite na zariadenie Bluetooth

®

, ku ktorému sa chcete pripojiť.

Zrušenie párovania zariadenia s technológiou Bluetooth

®

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte položky

Nastavenie > Bluetooth a ťuknite na ne.

3

V časti

Párované zariadenia ťuknite na položku vedľa názvu zariadenia, ktorého

párovanie chcete zrušiť.

4

Ťuknite na položku

Zrušiť párovanie.

Odosielanie a prijímanie položiek pomocou technológie Bluetooth

®

Zdieľajte položky s inými zariadeniami kompatibilnými s technológiou Bluetooth

®

, ako sú

telefóny alebo počítače. Pomocou funkcie Bluetooth

®

môžete odosielať a prijímať

niekoľko typov položiek, ako napríklad:

fotografie a videá,

hudbu a iné zvukové súbory,

kontakty,

webové stránky.

Odosielanie položiek pomocou technológie Bluetooth

®

1

Prijímajúce zariadenie: Uistite sa, že je funkcia Bluetooth

®

zapnutá a že je

zariadenie viditeľné pre ostatné zariadenia s funkciou Bluetooth

®

.

2

Odosielajúce zariadenie: Otvorte aplikáciu, ktorá obsahuje položku, ktorú chcete

odoslať, a prejdite na túto položku.

3

V závislosti od aplikácie a odosielanej položky môže byť potrebné napríklad

dotknúť sa a podržať prst na položke, otvoriť ju alebo stlačiť položku . Môžu

existovať aj iné spôsoby odoslania položky.

4

Vyberte položku

Bluetooth.

5

Ak sa zobrazí výzva, zapnite technológiu Bluetooth

®

.

6

Ťuknite na názov prijímacieho zariadenia.

7

Prijímajúce zariadenie: Ak budete vyzvaní, prijmite pripojenie.

8

Odosielajúce zariadenie: Na požiadanie potvrďte prenos na prijímacie zariadenie.

9

Prijímajúce zariadenie: Prijmite prichádzajúcu položku.

89

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Príjem položiek pomocou technológie Bluetooth

®

1

Skontrolujte, či je funkcia Bluetooth

®

zapnutá a viditeľná pre ďalšie zariadenia

s technológiou Bluetooth

®

.

2

Vysielacie zariadenie začne odosielať údaje do vášho zariadenia.

3

Ak sa zobrazí výzva, v obidvoch zariadeniach zadajte ten istý prístupový kód alebo

potvrďte ponúkaný prístupový kód.

4

Ak sa v zariadení zobrazí upozornenie o prichádzajúcom súbore, presuňte stavový

riadok smerom nadol a prenos súboru prijmite ťuknutím na upozornenie.

5

Ak chcete začať s presunom súboru, ťuknite na položku

Prijať.

6

Na zobrazenie procesu presunu presuňte stavový riadok smerom nadol.

7

Prijatú položku otvoríte, ak presuniete stavový riadok smerom nadol a ťuknete na

príslušné upozornenie.

Zobrazenie súborov prijatých prostredníctvom technológie Bluetooth®

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte položky

Nastavenie > Bluetooth a ťuknite na ne.

3

Stlačte tlačidlo a vyberte položku

Zobraziť prijaté súbory.