Sony Xperia E1 - Prenos kontaktov

background image

Prenos kontaktov

Existuje niekoľko spôsobov prenosu kontaktov do nového zariadenia. Ďalšie informácie

o výbere spôsobu prenosu nájdete na stránke

www.sonymobile.com/support.

Prenos kontaktov pomocou počítača

Pomocou aplikácie Xperia™ Transfer si pripravte kontakty zo starého zariadenia a

prenesiete si ich do nového. Aplikácia Xperia™ Transfer, ku ktorej sa dostanete v rámci

softvéru Xperia™ Companion, podporuje mobilné zariadenia s operačným systémom

iOS/iCloud a Android™. Ak prechádzate zo zariadenia so systémom iOS, funkcia na

výber zhodných aplikácií navrhne pre systém Android také aplikácie, ktoré sú

ekvivalentom aplikácií v systéme iOS.
Na používanie nástroja Xperia™ Transfer potrebujete:

počítač s pripojením na internet,

nové zariadenie so systémom Android™,

kábel USB pre nové zariadenie so systémom Android™,

staré zariadenie,

kábel USB pre staré zariadenie.

Staré zariadenie možno ani nebudete potrebovať. V prípade zariadení iOS sa môžete pripojiť

priamo k službe iCloud alebo použiť miestnu zálohu. V prípade predtým vlastnených zariadení

Sony môžete použiť miestne zálohy.

Prenos kontaktov do nového zariadenia

1

Vyhľadajte a prevezmite si softvér Xperia™ Companion pre systém Windows zo

stránky http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion alebo Xperia™

Companion pre systém Mac zo stránky

http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac , ak ho ešte nemáte

nainštalovaný.

2

Pomocou kábla USB pripojte zariadenie k počítaču.

3

Po úspešnej inštalácii otvorte softvér Xperia™ Companion, ak sa nespustí

automaticky, kliknite na položku

Xperia™ Transfer a postupujte podľa pokynov na

prenos kontaktov.

Prenos kontaktov pomocou online účtu

Ak na synchronizáciu kontaktov v starom zariadení alebo v počítači použijete online účet,
napríklad Google Sync™, Facebook™ alebo Microsoft

®

Exchange ActiveSync

®

, môžete

si pomocou tohto účtu preniesť kontakty do nového zariadenia.

Synchronizácia kontaktov s novým zariadením pomocou synchronizačného účtu

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom na položku .

2

Ťuknite na položku a potom na položky

Nastavenie > Účty a synchronizácia.

3

Vyberte účet, s ktorým chcete synchronizovať kontakty, a ťuknite na položky >

Synchronizovať.

Do príslušného synchronizačného účtu musíte byť prihlásení, ak s ním chcete synchronizovať

kontakty.

Iné spôsoby prenosu kontaktov

Existuje niekoľko ďalších spôsobov prenosu kontaktov zo starého zariadenia do nového.

Kontakty môžete napríklad skopírovať na pamäťovú kartu, uložiť ich na kartu SIM alebo
použiť technológiu Bluetooth

®

. Konkrétne informácie o prenose kontaktov zo starého

zariadenia nájdete v príslušnej používateľskej príručke.

47

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Import kontaktov z pamäťovej karty

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom na položku .

2

Stlačte tlačidlo a potom ťuknite na položky

Importovanie kontaktov > Karta SD.

3

Vyberte súbor, ktorý chcete importovať.

Import kontaktov pomocou technológie Bluetooth

®

1

Skontrolujte, či máte funkciu Bluetooth

®

zapnutú a či je zariadenie nastavené ako

viditeľné.

2

Ak sa v zariadení zobrazí upozornenie o prichádzajúcom súbore, posuňte stavový

riadok smerom nadol a prenos súboru prijmite ťuknutím na upozornenie.

3

Ak chcete začať s prenosom súboru, ťuknite na položku

Prijať.

4

Posuňte stavový riadok smerom nadol. Po dokončení prenosu ťuknite na

upozornenie.

5

Ťuknite na prijatý súbor.

Import kontaktov z karty SIM

Pri prenose kontaktov pomocou karty SIM môže dôjsť k strate informácií alebo vytvoreniu

duplicitných položiek kontaktov.

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom na položku .

2

Ťuknite na položku a potom na položky

Importovanie kontaktov > Karta SIM.

3

Ak chcete importovať konkrétny kontakt, vyhľadajte ho a ťuknite naň. Ak chcete

importovať všetky kontakty, ťuknite na možnosť

Importovať všetko.