Sony Xperia E1 - Wi-Fi®

background image

Wi-Fi®

Na surfovanie po internete, preberanie aplikácií a odosielanie a prijímanie e-mailov

používajte pripojenia Wi-Fi®. Keď sa pripojíte k sieti Wi-Fi®, zariadenie si ju zapamätá

a keď bude najbližšie v dosahu, automaticky sa k nej pripojí.
Niektoré siete Wi-Fi® vyžadujú, aby ste sa pred získaním prístupu prihlásili na príslušnej

webovej stránke. Ďalšie informácie získate od správcu danej siete Wi-Fi®.
Intenzita signálu sietí Wi-Fi® sa môže líšiť. Čím ste bližšie k prístupovému bodu siete Wi-

Fi®, tým je signál silnejší.
Dostupné siete Wi-Fi® môžu byť nezabezpečené alebo zabezpečené:

nezabezpečené siete sú označené symbolom zobrazeným vedľa názvu siete Wi-Fi®,

25

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

zabezpečené siete sú označené symbolom zobrazeným vedľa názvu siete Wi-Fi®.

Niektoré siete Wi-Fi® sa nezobrazujú v zozname dostupných sietí, pretože nevysielajú svoj

názov siete (SSID). Ak názov siete poznáte, môžete ho do zoznamu dostupných sietí Wi-Fi®

pridať manuálne.

Zapnutie siete Wi-Fi®

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Nájdite položku

Nastavenie a ťuknite na ňu.

3

Posuňte jazdec za

Wi-Fi doprava, aby sa zapla funkcia Wi-Fi®.

Zapnutie siete Wi-Fi® môže trvať niekoľko sekúnd.

Automatické pripojenie k sieti Wi-Fi®

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položku

Nastavenie.

3

Ťuknite na položku

Wi-Fi. Zobrazia sa všetky dostupné siete Wi-Fi®.

4

Ťuknutím na sieť Wi-Fi® sa k nej pripojíte. V prípade zabezpečených sietí zadajte

príslušné heslo. Po pripojení sa v stavovom riadku zobrazí znak .

Na vyhľadávanie nových dostupných sietí ťuknite na položku a potom na položku

Vyhľadať.

Manuálne pridanie siete Wi-Fi®

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte položky

Nastavenie > Wi-Fi a ťuknite na ne.

3

Ťuknite na položku .

4

Zadajte informácie v časti

Identifikácia SSID siete.

5

Ťuknutím na pole

Zabezpečenie vyberte typ zabezpečenia.

6

V prípade potreby zadajte heslo.

7

Ak chcete upraviť rozšírené možnosti, napríklad nastavenia servera proxy a adresy

IP, začiarknite políčko

Zobraziť rozšírené možnosti a vykonajte požadované

úpravy.

8

Ťuknite na položku

Uložiť.

Ak chcete získať identifikáciu SSID siete a heslo, kontaktujte správcu siete Wi-Fi®.

Nastavenia siete Wi-Fi®

Ak je zariadenie pripojené k sieti Wi-Fi® alebo ak sú v blízkosti dostupné siete Wi-Fi®,

môžete si zobraziť ich stav. Taktiež môžete povoliť, aby vás zariadenie upozornilo vždy,

keď zistí nezabezpečenú sieť Wi-Fi®.
Ak nie ste pripojení k sieti Wi-Fi®, zariadenie na prístup k internetu využíva mobilné

dátové pripojenie (ak ste v zariadení nastavili a povolili mobilné dátové pripojenie).

Pridaním zásad používania siete Wi-Fi® v režime spánku môžete určiť, kedy sa má

prepnúť zo siete Wi-Fi® na mobilné dátové pripojenie.

Povolenie upozornení zo sietí Wi-Fi®

1

Ak ešte nemáte zapnutú sieť Wi-Fi®, zapnite ju.

2

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

3

Vyhľadajte položky

Nastavenie > Wi-Fi a ťuknite na ne.

4

Stlačte tlačidlo .

5

Ťuknite na položku

Rozšírené.

6

Začiarknite políčko

Oznamovanie siete.

Zobrazenie podrobných informácií o pripojenej sieti Wi-Fi®

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte položky

Nastavenie > Wi-Fi a ťuknite na ne.

3

Ťuknite na sieť Wi-Fi®, ku ktorej ste aktuálne pripojení. Zobrazia sa podrobné

informácie o sieti.

26

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Pridanie zásad režimu spánku siete Wi-Fi®

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte položky

Nastavenie > Wi-Fi a ťuknite na ne.

3

Stlačte tlačidlo .

4

Ťuknite na položku

Rozšírené.

5

Ťuknite na položku

Nechať Wi-Fi zap. v režime spánku.

6

Vyberte požadovanú možnosť.