Sony Xperia E1 - Vizualizér

background image

Vizualizér

Vizualizér vytvára vizuálne efekty počas prehrávania skladieb. Efekty každej skladby sa

vytvárajú na základe vlastností skladby. Menia sa napríklad v závislosti od zmien

hlasitosti, rytmu a frekvencie hudby. Taktiež môžete zmeniť motív pozadia.

67

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Zapnutie vizualizéra

1

V aplikácii WALKMAN ťuknite na položku .

2

Ťuknite na položku

Vizualizér.

Ťuknutím na obrazovku prepnete na režim zobrazenia na celú obrazovku.

Zmena témy pozadia

1

V aplikácii „WALKMAN“ ťuknite na položku .

2

Ťuknite na položku

Vizualizér.

3

Ťuknite na tlačidlo >

Motív a vyberte požadovanú tému.