Sony Xperia E1 - Nastavenia fotoaparátu

background image

Nastavenia fotoaparátu

Úprava nastavení fotoaparátu

1

Zapnite fotoaparát.

2

Ak chcete zobraziť všetky nastavenia, ťuknite na položku .

3

Vyberte nastavenie, ktoré chcete upraviť, a potom ho upravte podľa potreby.

75

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Prehľad nastavení fotoaparátu

Rozlíšenie

Pred fotografovaním si môžete vybrať z niekoľkých možností rozlíšenia a pomeru strán.

Fotografia s vyšším rozlíšením zaberá viac pamäte.

3MP

2048×1536(4:3)

Rozlíšenie 3 megapixely s pomerom strán 4:3. Vhodné pre fotografie, ktoré chcete zobrazovať na displeji bez

širokouhlého formátu alebo tlačiť vo vysokom rozlíšení.

2MP

1920×1080(16:9)

Rozlíšenie 2 megapixely s pomerom strán 16:9. Vhodné pre fotografie, ktoré chcete zobrazovať na

širokouhlom displeji.

1MP

1280×720(16:9)

Rozlíšenie 1 megapixel s pomerom strán 16:9. Vhodné pre fotografie, ktoré chcete zobrazovať na

širokouhlom displeji.

WVGA

800×600(4:3)

Formát WVGA s pomerom strán 4:3. 800 x 600 pixelov.

VGA

640×480(4:3)

Formát VGA s pomerom strán 4:3. 640 x 480 pixelov.

Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania

Manuálne.

Samospúšť

So samospúšťou môžete fotografovať bez toho, aby ste zariadenie držali v rukách. Túto

funkciu používajte na snímanie autoportrétov a skupinových fotografií, na ktorých nebude

nikto chýbať. Samospúšť môžete taktiež použiť na to, aby sa fotoaparát pri zachytávaní

fotografií netriasol.

Zapnúť (10 sekúnd)

Nastavenie 10-sekundového oneskorenia medzi ťuknutím na obrazovku fotoaparátu a momentom

nasnímania fotografie.

Zapnúť (2 sekundy)

Nastavenie 2-sekundového oneskorenia medzi ťuknutím na obrazovku fotoaparátu a momentom nasnímania

fotografie.

Vypnuté

Fotografia sa nasníma hneď, ako ťuknete na obrazovku fotoaparátu.

Smile Shutter™

Pred nasnímaním fotografie použite funkciu Smile Shutter™ a vyberte druh úsmevu, na

ktorý má fotoaparát reagovať.

Režim zaostrenia

Funkcia zaostrenia určuje, ktorá oblasť fotografie bude ostrá. Keď je zapnuté priebežné

automatické zaostrovanie, fotoaparát neustále prispôsobuje zaostrenie tak, aby oblasť vo

farebnom zaostrovacom rámčeku zostala ostrá.

Aut. zaostr. na jeden obj.

Fotoaparát automaticky zaostrí na vybratý objekt. Priebežné automatické zaostrovanie je zapnuté. Dotknite

sa obrazovky fotoaparátu a podržte na nej prst, pokým sa farba zaostrovacieho rámčeka zmení zo žltej na

modrú, čo značí, že zaostrenie je nastavené. Fotografia sa nasníma, keď uvoľníte prst.

Rozpoznanie tváre

Fotoaparát automaticky rozpozná až päť tvárí, ktoré na obrazovke označí bielymi rámčekmi. Fotoaparát

automaticky zaostrí na najbližšiu tvár. Môžete tiež vybrať tvár, na ktorú chcete zaostriť, a to tak, že na ňu

ťuknete na obrazovke. Po ťuknutí na obrazovku fotoaparátu sa vybratá tvár, na ktorú je zaostrené, označí

76

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

modrým rámčekom. Rozpoznanie tváre nie je možné použiť v prípade všetkých typov scén. Priebežné

automatické zaostrovanie je zapnuté.

Dotykové zaostrovanie

Ak chcete, aby sa zaostrilo na určitú oblasť, dotknite sa danej oblasti na obrazovke fotoaparátu. Priebežné

automatické zaostrovanie je vypnuté. Dotknite sa obrazovky fotoaparátu a podržte na nej prst, pokým sa

farba zaostrovacieho rámčeka zmení zo žltej na modrú, čo značí, že zaostrenie je nastavené. Fotografia sa

nasníma, keď uvoľníte prst.

Sledovanie objektu

Ak objekt dotykom v hľadáčiku vyberiete, fotoaparát ho bude automaticky sledovať.

Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania

Manuálne.

Meranie expozície

Táto funkcia meria intenzitu svetla na snímkach, ktoré chcete zaznamenať, a podľa toho

automaticky určí vyváženú expozíciu.

Stred

Prispôsobuje expozíciu na stred obrázka.

Priemerné

Počíta expozíciu na základe intenzity svetla osvetľujúceho celý obrázok.

Bodové

Prispôsobuje expozíciu na veľmi malú časť obrázka, ktorý chcete nasnímať.

Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania

Manuálne.

Ukážka

Môžete si nastaviť zobrazenie ukážky fotografií a videí hneď po ich nasnímaní.

Neobmedzené

Ukážka sa zobrazí hneď po nasnímaní fotografie alebo videa.

5 sekúnd

Ukážka sa zobrazí na 5 sekúnd po nasnímaní fotografie alebo videa.

3 sekundy

Ukážka sa zobrazí na 3 sekundy po nasnímaní fotografie alebo videa.

Upraviť

Fotografia alebo video sa po nasnímaní otvorí na úpravy.

Vypnuté

Fotografia alebo video sa po nasnímaní uloží bez zobrazenia ukážky.

Výber tváre

Aplikácia fotoaparátu umožňuje vybrať tváre, takže keď sa tieto tváre zobrazia

v hľadáčiku, automaticky na ne zaostrí.

Blesk

Pri fotografovaní pri slabom osvetlení alebo protisvetle použite blesk. Po ťuknutí na ikonu

blesku na obrazovke fotoaparátu sú k dispozícii nasledujúce možnosti:

Automaticky

Fotoaparát automaticky určí, či svetelné podmienky vyžadujú použitie blesku.

Trvalo zapnutý blesk

Toto nastavenie sa používa vtedy, ak je pozadie jasnejšie než fotografovaný objekt. Zabráni sa tak

nežiaducim tmavým tieňom.

Potlač. efektu červených očí

Pri fotografovaní znižuje efekt červených očí.

Vypnuté

77

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Blesk je vypnutý. V niektorých prípadoch môže byť kvalita fotografie vyššia bez blesku napriek zlým

svetelným podmienkam. Zachytenie dobrej fotografie bez použitia blesku vyžaduje pevnú ruku.

Rozmazaniu fotografií predídete pomocou samospúšte.

Baterka

Pri fotografovaní je zapnutá baterka alebo svetlo fotoaparátu.