Sony Xperia E1 - Навигација на апликации

background image

Навигација на апликации

За навигација меѓу апликации користете ги копчињата за навигација, лентата за мали апликации и
прозорецот за неодамна користени апликации, коишто ви овозможуваат лесно да се префрлате
меѓу неодамна користените апликации. Некои апликации се затвораат кога притискате за да
излезете, а други продолжуваат да работат во заднина или се паузираат. Доколку апликацијата е
паузирана или се извршува во заднина, може да продолжите каде што сте застанале при
наредното отворање на апликацијата.

1

Прозорец со неодамна користени апликации – Отворете неодамна користена апликација

2

Лента за мали апликации – Отворете мала апликација

3

Копче за навигација на задачи – Отворете ги прозорецот со неодамна користени апликации и лентата за мали
апликации

4

Копче за почетен екран – Излезете од апликација и вратете се на почетниот екран

5

Копче за назад – Вратете се на претходниот екран во апликацијата или затворете ја апликацијата

За да се отвори прозорец со неодамна користените апликации

Притиснете го

.

Отворање на мени во апликација

Додека ја користите апликацијата, притиснете .

Менито не е достапно во сите апликации.