Sony Xperia E1 - Заднина и теми

background image

Заднина и теми

Може да го приспособувате почетниот екран на сопствениот стил користејќи заднини и различни
теми. Може исто така да ја изменувате заднината на заклучениот екран.

18

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.

background image

Промена на заднината на почетниот екран

1

Допрете и држете на празната област на својот Почетен екран додека уредот не почне да
вибрира.

2

Допрете Заднини и одберете опција.

Поставување тема

1

Допрете и држете на празната област на својот Почетен екран додека уредот не почне да
вибрира.

2

Допрете Теми, потоа одберете тема.

Кога ќе ја промените темата, ќе се промени и заднината во некои апликации.

Промена на заднината за екранот при заклучување

1

Од почетниот екран, допрете .

2

Најдете и допрете Поставки > Персонализација > Заклучен екран.

3

Изберете опција, па следете ги инструкциите за промена на заднината.