Sony Xperia E1 - Организирање на пораките

background image

Организирање на пораките

Бришење порака

1

Од својот Почетен екран, допрете ја , па пронајдете ја и допрете ја .

2

Допрете го разговорот со пораката што сакате да ја избришете.

3

Допрете ја и задржете ја пораката што сакате да ја избришете, а потоа допрете Избриши
порака
> Избриши.

За да избришете разговори

1

Од својот Почетен екран, допрете , потоа најдете и допрете .

2

Допрете , потоа допрете Избриши ги разговорите.

3

Обележете ги полињата за избирање за разговорите што сакате да ги избришете, потоа
допрете > Избриши.

Обележување порака со ѕвезда

1

Од Почетен екран, допрете го , потоа пронајдете и допрете го .

2

Допрете го разговорот што сакате да го отворите.

3

Во пораката што сакате да ја обележите со ѕвезда, допрете го .

4

За да ја отстраните обележувањето со ѕвезда, допрете го .

Прикажување пораки обележени со ѕвезда

1

Од Почетен екран, допрете го , па пронајдете и допрете го .

2

Допрете го , па допрете го Пораки со ѕвезда.

3

Сите пораки обележени со ѕвезда се појавуваат во листа.

54

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.

background image

Барање пораки

1

Од Почетен екран, допрете ја опцијата , па најдете и допрете ја опцијата .

2

Допрете ја опцијата , па допрете ја опцијата Пребарај.

3

Внесете ги клучните зборови за пребарување. Резултатите од пребарувањето се
подредени во листа.