Sony Xperia E1 - Уредување текст

background image

Уредување текст

Може да избирате, сечете, копирате и лепите текст додека пишувате. До алатките за уредување
може да пристапите со двоен допир на внесеното. Алатките за уредување стануваат достапни
преку лентата за апликации.

Лента за апликации

1

Затвори ја лентата за апликации

2

Избери го целиот текст

3

Отсечи текст

4

Копирај текст

5

Залепи текст

се појавува само кога имате текст зачуван на посредникот.

Одбирање текст

1

Внесете текст, па двапати допрете го текстот. Зборот што го допирате станува обележен со
картички на двете страни.

2

Влечете ги картичките лево или десно за да одберете повеќе текст.

38

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.

background image

Уредување текст во вертикална ориентација

1

Внесете текст, па двапати допрете го полето за текст за да се појави лентата на
апликацијата.

2

Одберете го текстот што сакате да го уредувате, па користете ја лентата на апликацијата
за да ги направите саканите промени.

Уредување текст во ориентација на пејзаж

1

Внесете текст, па двапати допрете го внесениот текст.

2

Одберете го текстот со којшто сакате да работите, потоа допрете Уреди и одберете
опцијата.