Sony Xperia E1 - Тастатура на екранот

background image

Тастатура на екранот

Може да внесувате текст со тастатурата QWERTY на екранот, со допирање на секоја буква или
може да ја користите карактеристиката за внес со гестикулации и да лизгате со прстот од буква до
буква за да формирате зборови.
Може да изберете до три јазици за внесување текст. Тастатурата го открива јазикот што го
користите и ги предвидува зборовите за јазикот додека пишувате. Некои апликации ја отвораат
тастатурата на екранот автоматски, на пример, апликациите за е-пошта и пораки со текст.

1 Бришење знак пред покажувачот.

2 Внесување нов ред или потврда за внесен текст.

3 Внесување празно место.

4 Персонализирање на тастатурата. Ова копче ќе исчезне откако ќе ја персонализирате тастатурата.

5 Приказ на броеви и симболи. За повеќе симболи, допрете

.

6 Префрлајте се меѓу мали букви , големи букви и сите големи букви . За некои јазици, ова копче се користи за

пристап до дополнителни знаци во јазикот.

За да ја прикажете тастатурата на екранот за да внесете текст

Допрете поле за запис на текст.

Користење на тастатурата на екранот во ориентација на пејзаж

Кога ќе се прикаже тастатурата на екранот, свртете го уредот настрана.

Можеби ќе треба да ги прилагодите поставките во некои апликации за вклучување на
ориентацијата на пејзаж.

Внесување текст, знак по знак

1

За да внесете знак што е видлив на тастатурата, допрете го знакот.

2

За да внесете варијанта на знакот, допрете и држете обичен знак на тастатурата за да
добиете листа на достапни опции, а потоа изберете од листата. На пример, за да внесете
„é“, допрете и држете „e“ додека не се појават други опции, а потоа, додека го држите
прстот притиснат на тастатурата, повлечете и одберете „é“.

За внесување точка

Откако ќе го внесете зборот, двапати допрете ја лентата за празно место.

Внесување текст со помош на функцијата за внесување со гестикулации

1

Кога ќе се прикаже тастатурата на екранот, лизгајте со прстот од буква до буква за да го
обележите зборот што сакате да го напишете.

2

Откако ќе завршите со пишување на зборот, подигнете го прстот. Предлог за зборот се
појавува врз основа на буквите што сте ги обележале.

3

Ако зборот што го сакате не се појавува, допрете за да видите други опции и изберете
соодветно. Ако не се појави саканата опција, избришете го целиот збор и повторно
направете обележување, или внесете збор со притискање на секоја буква посебно.

37

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.

background image

Измена на поставките за Внесување со движење

1

Кога тастатурата на екранот е прикажана, допрете

.

2

Допрете , потоа допрете Поставки за тастатурата> Поставки за внесување
текст
.

3

За активирање или деактивирање на функцијата за внесување со гестови, означете го, или
отстранете ја ознаката од полето за избирање Внесување со движење.