Sony Xperia E1 - Авионски режим

background image

Авионски режим

Во Авионски режим, мрежата и примопредавателите на радио сигнали се исклучени за да се
спречат пречките кај чувствителната опрема. Сепак, сè уште можете да играте игри, да слушате
музика, да гледате видеа и друга содржина, доколку тие се зачувани на меморијата на апаратот.
Можете да добивате и известувања за аларми, доколку тие се активирани.

Вклучувањето на авионскиот режим го намалува трошењето на батеријата.

Вклучување авионски режим

1

Од Почетен екран, допрете .

2

Пронајдете и допрете го Поставки > Повеќе….

3

Обележете го изборното поле Авионски режим.

Можете и да го држите притиснато копчето вклучување , па да го одберете Авионски
режим
во менито што се отвора.

95

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.