Sony Xperia E1 - Време и датум

background image

Време и датум

Можете да го изменувате датумот и времето на уредот.

Рачно поставување на датумот

1

Од Почетен екран, допрете го .

2

Пронајдете и допрете го Поставки > Датум и време.

3

Ако е обележано, отштиклирајте го изборното поле Автоматски датум и време.

4

Допрете го Поставете датум.

5

Прилагодете го датумот лизгајќи нагоре и надолу.

6

Допрете го Постави.

35

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.

background image

Рачно поставување на времето

1

Од Почетен екран, допрете ја .

2

Пронајдете и допрете го Поставки > Датум и време.

3

Ако е означено, отстранете ја ознаката Автоматски датум и време од изборното
поле.

4

Допрете го Поставете време.

5

Лизгајте нагоре или надолу за да ги поставите часот и минутите.

6

Ако е можно, движете се нагоре за да го промените AM во PM или обратно.

7

Допрете го Постави.

Поставување на временската зона

1

Од својот Почетен екран, допрете .

2

Пронајдете и допрете Поставки > Датум и време.

3

Отстранете ја ознаката на полето за избирање Автоматска временска зона, ако е
обележано.

4

Допрете Одберете временска зона.

5

Одберете опција.