Sony Xperia E1 - Онлајн услуга Music Unlimited

background image

Онлајн услуга Music Unlimited

Music Unlimited™ е услуга со претплата што нуди пристап до милиони песни преку мобилна мрежа
или Wi-Fi

®

конекција. Можете да ја управувате и уредувате вашата лична музичка библиотека на

интернет од различни уреди или да синхронизирате листи со песни и музика користејќи компјутер
кој работи на оперативен систем Windows

®

. Одете до www.sonyentertainmentnetwork.com за повеќе

информации.

Sony Entertainment Network

со Video Unlimited и Music Unlimited не се достапни на секој

пазар. Потребна е одделна претплата. Се применуваат дополнителни услови.

Започнување со Music Unlimited

1

Од почетниот екран на „WALKMAN“, допрете > Поставки.

2

Повлечете го лизгачот крај Music Unlimited надесно за да се вклучи функцијата Music
Unlimited

, потоа следете ги инструкциите на екранот.

68

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.

background image

FM

радио

Слушање радио

FM радиото во уредот работи како и секое друго FM радио. На пример, можете да пребарувате и
слушате FM радио станици и да ги зачувате како омилени. Мора да поврзете жична слушалка или
слушалки со уредот за да може да го користите радиото. Тоа е така бидејќи слушалката или
слушалките функционираат како антена. Откако ќе се поврзе еден од овие уреди, може да го
префрлите звукот од радиото на звучникот доколку сакате.

1

Копче за вклучување/исклучување на радиото

2

Приказ на опциите на менито

3

Приспособена фреквенција

4

Зачувување или отстранување канал од омилени

5

Бирање за приспособување

6

Фреквенциски опсег - влечете налево или надесно за преместување помеѓу каналите

7

Движете го фреквенцискиот опсег нагоре за да пребарате канал

8

Зачуван омилен канал

9

Движете го фреквенцискиот опсег надолу за да пребарате канал

Слушање на FM радиото

1

Поврзете слушалка или сет од слушалки на уредот.

2

Од својот Почетен екран, допрете ја .

3