Sony Xperia E1 - Пребарување на веб

background image

Пребарување на веб

Веб-прегледувачот Google Chrome™ за уредите со Android™ е веќе инсталиран на повеќето
пазари. Одете до http://support.google.com/chrome,а потоа кликнете на врската Хром за мобилни,
за да добиете детални информации за користење на веб-прегледувачот.

Пребарување со Google Chrome™

1

Од својот Почетен екран, допрете .

2

Најдете и допрете .

3

Доколку првпат користите Google Chrome™, или одберете да се пријавите со сметка на
Google™ или анонимно пребарувајте со Google Chrome™.

4

Внесете термин за пребарување или веб-адреса во полето за пребарување и адреса,
потоа допрете Оди на тастатурата.

1

Одете на почетната страница

2

Поле за пребарување и адреса

3

Освежување на страницата

4

Картички за пристап на пребарувачот

5

Приказ на помош и опции

6

Враќање една страница назад во историјата на пребарувачот