Sony Xperia E1 - Мәтінді өңдеу

background image

Мәтінді өңдеу

Жазу кезінде м

әтінді таңдауға, қиюға, көшіруге және қоюға болады. Енгізілген мәтінді екі рет

т

үрту арқылы өңдеу құралдарын ашуға болады. Содан кейін, өңдеу құралдары қолданба

жола

ғында көрінеді.

Бағдарламалар жолағы

1

Ба

ғдарламалар жолағын жабу

2

Б

үкіл мәтінді таңдау

3

М

әтінді қиып алу

4

М

әтінді көшіру

5

М

әтінді қою

тек алмасу буферінде сақталған мәтін бар болса көрсетіледі.

Мәтін таңдау

1

М

әтін енгізіп, одан кейін мәтінді екі рет түртіңіз. Түрткен сөз екі жағынан белгілермен

б

өлектеледі.

2

Қосымша мәтін таңдау үшін белгілерді солға немесе оңға қарай сүйреңіз.

38

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Кітаптық бағдарда мәтін түзету

1

М

әтін енгізіп, одан кейін қолданбалар жолағы пайда болуы үшін мәтін жолағын екі рет

т

үртіңіз.

2

Т

үзетілетін мәтінді таңдап, одан кейін қажетті өзгертулерді енгізу үшін қолданбалар

жола

ғын пайдаланыңыз.

Мәтінді альбомдық көріністе өңдеу

1

М

әтін енгізіп, одан кейін енгізілген мәтінді екі рет түртіңіз.

2

Ж

ұмыс істеу қажет мәтінді таңдап, Өңдеу түймесін түртіңіз, содан соң опцияны

та

ңдаңыз.

Xperia