Sony Xperia E1 - Мазмұны

background image

Мазмұны

Бастау........................................................................................... 6

Жалпы шолу............................................................................................................. 6
Құрастыру................................................................................................................ 7
Экран

қорғанысы..................................................................................................... 8

Құрылғыны бірінші рет іске қосу............................................................................8
Ма

ған Google™ есептік жазбасы не үшін қажет?................................................. 8

Құрылғыны зарядтау.............................................................................................. 9

Негіздерді үйрену..................................................................... 11

Сенсорлы экранды пайдалану..............................................................................11
Экранды

құлыптау және құлыпты ашу............................................................... 13

Негізгі экран............................................................................................................ 13
Қолданбалар экраны............................................................................................. 15
Жылжу

қолданбалары...........................................................................................15

Виджеттер...............................................................................................................16
Т

өте жолдар және қалталар.................................................................................17

Фон ж

әне тақырыптар........................................................................................... 18

Скриншот т

үсіру..................................................................................................... 19

К

үй және ескертулер............................................................................................. 19

К

үй тақтасындағы белгішелер............................................................................. 20

Ба

ғдарламаларға жалпы шолу.............................................................................21

Қолданбаларды жүктеп алу....................................................23

Google Play™ торабынан

қолданбаларды жүктеп алу.......................................23

Бас

қа көздерден қолданбаларды жүктеп алу.....................................................23

Интернет және желілер............................................................24

Интернетте шолу....................................................................................................24
Интернет ж

әне MMS параметрлері ..................................................................... 24

Wi-Fi®...................................................................................................................... 25
Мобильді деректер байланысымен б

өлісу.......................................................... 27

Деректерді пайдалануды бас

қару........................................................................ 28

Ұялы желілерді таңдау......................................................................................... 28
VPN желілері...........................................................................................................29

Құрылғыдағы деректерді синхрондау................................. 30

Онлайн есептік жазбаларымен синхрондау.........................................................30
Microsoft® Exchange ActiveSync®

қызметімен синхрондау................................ 30

Негізгі параметрлер..................................................................32

Кіру параметрлері.................................................................................................. 32
Дыбыс,

қоңырау үні және дыбыс көлемі............................................................ 32

SIM картасын

қорғау .............................................................................................33

Экран параметрлері............................................................................................... 33

2

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Экранды

құлыптау.................................................................................................34

Тіл параметрлері.................................................................................................... 35
К

үн және уақыт......................................................................................................35

Дыбысты

ұлғайту...................................................................................................36

Мәтін теру...................................................................................37

Экранды

қ пернетақта............................................................................................37

Ауызша енгізу к

өмегімен мәтін енгізу.................................................................. 38

М

әтінді өңдеу.........................................................................................................38

Xperia пернета

қтасын дербестендіру...................................................................39

Қоңырау соғу.............................................................................40

Қоңырау соғу......................................................................................................... 40
Қоңырау қабылдау................................................................................................41
А

ғымдағы қоңыраулар......................................................................................... 42

Қоңыраулар журналын қолдану...........................................................................42
Қоңырау бағытын өзгерту....................................................................................43
Қоңырауларға тыйым салу...................................................................................43
Бірнеше

қоңыраулар............................................................................................. 44

Конференция байланыстары................................................................................ 44
Дауыс поштасы...................................................................................................... 45
Жедел

қоңыраулар................................................................................................45

Контактілер ............................................................................... 46

Контактілерді тасымалдау.....................................................................................46
Контактілерді іздеу ж

әне көру.............................................................................. 47

Контактілерді

қосу және өңдеу............................................................................ 48

Медициналы

қ және төтенше жағдай байланыс ақпаратын қосу..................... 49

Та

ңдаулылар мен топтар......................................................................................50

Контакт а

қпаратын жіберу.....................................................................................51

Контактілер

қолданбасында қайталанатын жазбаларды болдырмау.............. 51

Контактілерді

ң сақтық көшірмесін жасау............................................................51

Хабар алмасу және әңгімелесу.............................................. 53

Хабарларды о

қу және жіберу............................................................................... 53

Хабарларды

ұйымдастыру................................................................................... 54

Хабарлама жіберушіге

қоңырау соғу...................................................................55

Хабар алмасу параметрлері..................................................................................55
Лездік хабар алмасу ж

әне бейне чат................................................................... 55

Электрондық пошта................................................................. 57

Электронды

қ поштаны орнату..............................................................................57

Хабарлар жіберу ж

әне алу....................................................................................57

Электронды

қ хат аумағын алдын ала қарау.......................................................59

Электронды

қ пошта хабарларын ұйымдастыру.................................................59

Электронды

қ пошта жазбасының параметрлері................................................60

Gmail™.................................................................................................................... 60

3

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Музыка .......................................................................................62

Құрылғыға музыка тасымалдау ..........................................................................62
Музыка ты

ңдау.......................................................................................................62

«WALKMAN» негізгі экран м

әзірі...........................................................................63

Ойнату тізімдері......................................................................................................65
Музыкамен б

өлісу..................................................................................................65

Дыбысты жа

қсарту.................................................................................................66

Визуализатор .........................................................................................................66
TrackID™ технологиясы ар

қылы музыканы тану................................................66

«Music Unlimited» онлайн

қызметі.........................................................................68

FM

радиосы............................................................................... 69

Радионы ты

ңдау.................................................................................................... 69

Та

ңдаулы радио арналар......................................................................................70

Дыбыс параметр/і...................................................................................................70

Камера........................................................................................ 71

Суретке т

үсіру және бейне жазу...........................................................................71

Жыми

ған жүздерді түсіру үшін Smile Shutter™ технологиясын пайдалану..... 72

Фотосуреттерге географиялы

қ орын қосу...........................................................72

Жалпы камера параметрлері................................................................................ 72
Фотокамера параметрлері.....................................................................................74
Бейнекамера параметрлері...................................................................................77

Альбомдағы фотосуреттер мен бейнелер.......................... 79

Фотосуреттер мен бейнелерді к

өру......................................................................79

Фотосуреттермен, бейнелермен б

өлісу және оларды басқару.........................80

Фотосуреттерді

өңдеу қолданбасын пайдаланып суреттерді өңдеу............... 81

Альбом негізгі экраныны

ң мәзірі..........................................................................82

Картадан фотосуреттерді к

өру............................................................................. 82

Бейнежазбалар......................................................................... 85

Фильмдер

қолданбасында бейнелерді көру....................................................... 85

Бейне мазм

ұнды құрылғыға тасымалдау ..........................................................86

Бейне мазм

ұнды басқару......................................................................................86

Байланыс мүмкіндігі................................................................ 87

Сымсыз Bluetooth® технологиясы........................................................................ 87
Компьютер

құралы.................................................................................................89

Файлдарды компьютермен бас

қару..................................................................... 89

Гарнитураны пайдалану ....................................................................................... 90
Smart Connect м

үмкіндігімен керек-жарақтар мен параметрлерді басқару......91

Саяхат және карталар.............................................................. 93

Орынды аны

қтау қызметтерін пайдалану........................................................... 93

Google Maps™ ж

әне шарлау.................................................................................94

Ұшақ режимі...........................................................................................................95

4

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Күнтізбе және оятар................................................................. 96

К

үнтізбе...................................................................................................................96

Сигнал ж

әне сағат................................................................................................. 97

Қолдау және техникалық қызмет көрсету............................99

Құрылғыңызға арналған қолдау......................................................................... 99
Құрылғыны жаңарту............................................................................................. 99
IMEI н

өмірі............................................................................................................ 100

Батарея мен

қуатты басқару.............................................................................. 101

Жад ж

әне сақтау..................................................................................................102

Мазм

ұнның қосалқы көшірмесін жасау және қалпына келтіру......................103

Құрылғыны қайта іске қосу және бастапқы қалпына келтіру.........................105
Құрылғыны қайта өңдеу.................................................................................... 106

Маңызды ақпарат................................................................... 107

Ма

ңызды ақпарат кітапшасы..............................................................................107

Қызметтер мен мүмкіндіктердің шектеулері.....................................................107
Құқықтық ақпарат...............................................................................................107

5

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.