Sony Xperia E1 - Фотокамера параметрлері

background image

Фотокамера параметрлері

Фотокамера параметрлерін реттеу

1

Камераны іске

қосыңыз.

2

Барлы

қ параметрлерді көрсету үшін түртіңіз.

3

Реттегі

ңіз келетін параметрді таңдаңыз, содан кейін қалауыңызша түзетіңіз.

Фотокамера параметрлерін қарау

Ажыратымдылық

Суретке т

үсірмес бұрын бірнеше ажыратымдылық және енінің биіктікке қатысын таңдаңыз.

Ажыратымдылы

ғы жоғары фотосурет жадта көбірек орынды қажет етеді.

74

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

3MP
2048×1536(4:3)
4:3

қатысты 3 мегапиксел ажыратымдылығы. Кең пішімді емес дисплейлерде көретін немесе жоғары

ажыратымдылы

қта басып шығарылатын фотосуреттерге ыңғайлы.

2MP
1920×1080(16:9)
16:9

қатысты 2 мегапиксел ажыратымдылығы. Кең пішімді дисплейлерде көруге арналған фотосуреттер үшін ыңғайлы.

1MP
1280×720(16:9)
16:9

қатысты 1 мегапиксел ажыратымдылығы. Кең пішімді дисплейлерде көруге арналған фотосуреттер үшін ыңғайлы.

WVGA
800×600(4:3)
4:3

қатысты WVGA пішімі. 800x600 пиксел.

VGA
640×480(4:3)
4:3

қатысты бейне графикалар жиымы пішімі. 640x480 пиксел.

Бұл параметр тек Қолмен түсіру режимінде қол жетімді.

Кідірісті таймер

Кідірісті таймермен

құрылғыны ұстамастан суретке түсіруге болады. Бұл функцияны

автопортреттер немесе барлы

ғы болатын топтық фотосуреттер үшін пайдаланыңыз. Сонымен

қатар кідірісті таймерді суретке түсіргенде дірілдемеу үшін пайдалануыңызға болады.

Қосулы (10 секунд)
Камера экранын т

үрткеннен фотосурет түсірілгенге дейін 10-минуттық кідірісті орнатыңыз.

Қосулы (2 секунд)
Камера экранын т

үрткеннен фотосурет түсірілгенге дейін 10-минуттық кідірісті орнатыңыз.

Өшірулі
Сурет камера экранын бас

қаннан кейін дереу түсіріледі.

Smile Shutter™

Суретке т

үсірмес бұрын камера қандай жымиюға әрекет ететінін анықтау үшін Smile Shutter™

функциясын

қолданыңыз.

Фокус режимі

Фокус функциясы фотосуретті

ң қай бөлігі анық болу керектігін басқарады. Үздіксіз автофокус

қосулы кезде, камера түрлі түсті фокус жақтауындағы аумақты анық болуын қамтамасыз ету

үшін фокусты реттеп отырады.

Жекелей автофокустау
Камера автоматты т

үрде таңдалған нысанға фокусталады. Үздіксіз автофокус қосулы. Сары фокус жақтауы көк түске

боялып, фокус орнатыл

ғанша камера экранын түртіп, ұстап тұрыңыз. Сурет саусақты жібергенде түсіріледі.

Беттерді табу
Экранда жа

қтаумен белгіленген бес бетке дейін бетті автоматты түрде табады. Камера автоматты түрде ең жақын бетке

фокусталады. Сондай-а

қ, экранда түрту арқылы қай бетке фокусталу керек екенін таңдауға болады. Камера экранын

т

үрткенде, қай бет таңдалғанын және фокуста екенін көрсететін көк жақтауды көрсетеді. Беттерді табу мүмкіндігі

барлы

қ көрініс түрінде пайдаланылмайды. Үздіксіз автофокус қосулы.

Фокусты түрту
Фокус аума

ғын орнату үшін камера экранындағы арнайы аумақты түртіңіз. Үздіксіз автофокус өшірулі. Сары фокус

жа

қтауы көк түске боялып, фокус орнатылғанша камера экранын түртіп, ұстап тұрыңыз. Сурет саусақты жібергенде

т

үсіріледі.

Нысанды бақылау
К

өрсеткіш тетік ішінде түрту арқылы нысанды таңдағанда, камера оны бақылайды.

Бұл параметр тек Қолмен түсіру режимінде қол жетімді.

75

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Өлшеу

Б

ұл функция түсіргіңіз келетін суреттің жарығының түсуін өлшеу арқылы дұрыс теңестірілген

экспозицияны автоматты т

үрде анықтайды.

Ортасында
Экспозицияны суретті

ң ортасына қарай реттейді.

Орташа
Толы

қ суреттің жарық мөлшері негізінде экспозицияны есептейді.

Аймақ
Т

үсіргіңіз келетін суреттің ең кіші бөлігіндегі экспозицияны реттейді.

Бұл параметр тек Қолмен түсіру режимінде қол жетімді.

Алдын ала көру

Т

үсіргеннен кейін суреттерді не бейнелерді алдын ала көруге болады.

Шексіз
Фотосуретті

ң не бейненің алдын ала көрінісі түсірген соң бірден пайда болады.

5

секунд

Фотосуретті

ң не бейненің алдын ала көрінісі түсірген соң 5 секундтан кейін пайда болады.

3

секунд

Фотосуретті

ң не бейненің алдын ала көрінісі түсірген соң 3 секундтан кейін пайда болады.

Өңдеу
Фотосурет не бейне т

үсіргеннен кейін өңдеу үшін ашылады.

Өшірулі
Т

үсіргеннен кейін фотосурет не бейне сақталады және алдын ала көрініс ашылмайды.

Бетті тіркеу

Аны

қталғанда көрсеткіш тетік автоматты түрде бағытталуы үшін, Камера қолданбасын

пайдаланып беттерді тіркеуге болады.

Жарықтандырғыш

Жары

қ аз немесе арттан жарық түскен кезде суретке түсіру үшін жарықтандырғышты

пайдаланы

ңыз. Камера экранындағы жарықтандырғыш белгішесін түрткенде, келесі опциялар

қол жетімді болады:

Авто
Камера жары

қ жағдайы жарықтандырғышты қажет ететінін не қажет етпейтінін автоматты түрде анықтайды.

Толтыру жарығы
Фон нысаннан жары

қ болған кезде осы параметрді пайдаланыңыз. Бұл қажетсіз қараңғы көлеңкелерді жояды.

Қызыл көз әсерін азайту
Суретке т

үсірген кезде көздердің қызыл реңкін азайтады.

Өшірулі
Жары

қтандырғыш өшірілген. Кейде жарықтандырғышсыз, жарық нашар болса да, фотосуреттің сапасы жақсы

болады. Жары

қтандырғышсыз жақсы сапалы суретке түсіру үшін қолды қозғалтпау керек. Фотосуреттер

б

ұлдырамауы үшін кідірісті таймерді пайдаланыңыз.

Жарқыл
Суретке т

үсіргенде қолшам не камера жарығы іске қосылады.

76

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.