Sony Xperia E1 - שליטה באבזרים ובהגדרות באמצעות Smart Connect

background image

תירובידב

ידכ

תונהיל

םיעוציבמ

םייבטימ

,

שמתשה

םירזיבאב

וקפוסש

םע

ןקתהה

וא

םירזיבאב

םימאות

םירחא

.

ידכ

שמתשהל

תירובידב

1

רבח

תא

תירובידה

ןקתהל

.

2

ידכ

בישהל

החישל

,

ץחל

לע

שקמ

לופיטה

תוחישב

.

3

ידכ

םייסל

תא

החישה

,

ץחל

לע

שקמ

לופיטה

תוחישב

.

םא

אל

תפרוצמ

תירוביד

ןקתהל

,

לכות

שוכרל

התוא

דרפנב

.

םא

התא

ןיזאמ

הקיזומל

,

הקיזומה

תרצענ

רשאכ

התא

בישמ

החישל

תשדחתמו

רחאל

םויס

החישה

.

הטילש

םירזבאב

תורדגהבו

תועצמאב

Smart Connect

שמתשה

םושייב

Smart Connect

ידכ

רידגהל

המ

הרוק

ןקתהב

ךלש

התאשכ

רבחמ

וא

קתנמ

רזבא

.

המגודל

,

לכות

טילחהל

ליעפהל

דימת

תא

םושייה

'

וידר

FM

'

רשאכ

התא

רבחמ

היינזוא

.

לכות

שמתשהל

ב

-

Smart Connect

םג

ידכ

רידגהל

הלעפה

לש

הלועפ

תיפיצפס

וא

הצובק

לש

תולועפ

תועשב

תומיוסמ

םויב

.

המגודל

,

רשאכ

רבחת

תא

היינזואה

ןיב

תועשה

7:00

ל

-

9:00

,

לכות

טילחהל

יכ

:

םושייה

WALKMAN

לעפומ

.

ןפדפד

טנרטניאה

חתופ

תא

ןותיע

רקובה

.

תמצוע

לוצלצה

תרדגומ

לע

טטר

.

תועצמאב

Smart Connect

,

לכות

םג

להנל

תא

םירזבאה

ךלש

,

המגודל

,

SmartTags

ו

-

SmartWatch

.

תלבקל

עדימ

ףסונ

,

ןייע

ךירדמב

שמתשמל

לש

רזבאה

יפיצפסה

.

87

יהוז

תסריג

טנרטניא

לש

םוסרפ

הז

© .

ספדה

שומישל

יטרפ

דבלב

.

background image

1

שקה

ידכ

גיצהל

תא

לכ

םינקתהה

ופסונש

2

ףסוה

ןקתה

וא

עוריא

3

גצה

תויורשפא

טירפת

4

שקה

ידכ

גיצהל

תא

לכ

םיעוריאה

ופסונש

5

שקה

ידכ

ליעפהל

עוריא

6

שקה

ידכ

גיצהל

םיטרפ

לש

עוריא

ידכ

רוציל

עוריא

Smart Connect

1

ךסמב

ףד

החיתפה

,

שקה

לע

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

.

2

םא

התא

חתופ

תא

Smart Connect

םעפב

הנושארה

,

שקה

לע

רושיא

ידכ

רוגסל

תא

ךסמ

החיתפה

.

3

הייסיטרכב

םיעוריא

,

שקה

לע

.

4

םא

התא

רצוי

עוריא

םעפב

הנושארה

,

שקה

בוש

לע

רושיא

ידכ

רוגסל

תא

ךסמ

החיתפה

.

5

ףסוה

תא

םיאנתה

םהבש

ךנוצרב

ליעפהל

תא

עוריאה

יאנת

לוכי

תויהל

רוביח

רזבאל

,

חוורמ

ןמז

יפיצפס

,

וא

םהינש

.

6

שקה

לע

ידכ

ךישמהל

.

7

ףסוה

תא

הלועפה

ךנוצרבש

עצבתתש

רשאכ

רבחת

רזבא

,

עבקו

תורדגה

תורחא

שרדנכ

.

8

שקה

לע

ידכ

ךישמהל

.

9

רדגה

םש

עוריא

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

םויס

.

ידכ

ףיסוהל

רזבא

Bluetooth®

,

שי

םיאתהל

ותוא

הליחת

םע

ןקתהה

ךלש

.

ידכ

ךורעל

עוריא

Smart Connect

1

לעפה

תא

םושייה

Smart Connection

.

2

הייסיטרכב

םיעוריא

,

שקה

לע

עוריא

.

3

םא

עוריאה

יובכ

,

רורג

תא

ןווחמה

הנימי

ידכ

ליעפהל

ותוא

.

4

שקה

לע

ךורע

,

רחאלו

ןכמ

ןנווכ

תא

תורדגהה

םאתהב

ךרוצל

.

ידכ

קוחמל

עוריא

1

לעפה

תא

םושייה

Smart Connection

.

2

הייסיטרכב

םיעוריא

,

עג

העיגנ

הכורא

עוריאב

ךנוצרבש

קוחמל

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

קחמ

עוריא

.

3

שקה

לע

קחמ

רושיאל

.

ךתורשפאב

םג

חותפל

תא

עוריאה

ךנוצרבש

קוחמל

רחאלו

ןכמ

שיקהל

לע

<

קחמ

עוריא

<

קחמ

.

לוהינ

םינקתה

שמתשה

םושייב

'

Smart Connect

ידכ

להנל

תא

ןווגמ

םירזיבאה

םימכחה

לכותש

רבחל

ןקתהל

,

ללוכ

SmartTags

,

SmartWatch

ו

-

Smart Wireless Headset pro

תיבמ

Sony. Smart Connect

דירומ

תא

לכ

םימושייה

םישורדה

ףאו

רתאמ

ימושיי

דצ

ישילש

רשאכ

םה

םינימז

.

םינקתה

תרביחש

רבעב

םיגצומ

המישרב

תרשפאמה

ךל

לבקל

עדימ

ףסונ

לע

תונוכתה

לש

לכ

ןקתה

.

ידכ

םיאתהל

רזיבא

רבחלו

ותוא

1

לעפה

תא

םושייה

Smart Connection

.

םא

התא

חתופ

תא

Smart Connect

םעפב

הנושארה

,

שקה

לע

רושיא

ידכ

רוגסל

תא

ךסמ

החיתפה

.

2

שקה

לע

םירישכמ

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

.

3

שקה

לע

רושיא

ידכ

ליחתהל

שפחל

םינקתה

.

4

תמישרב

תואצות

שופיחה

,

שקה

לע

םש

ןקתהה

ךנוצרבש

ףיסוהל

.

ידכ

ןנווכל

תא

תורדגהה

רובע

רזבא

רבוחמ

1

םאתה

רבחו

תא

רזבאה

ןקתהל

ךלש

.

2

לעפה

תא

םושייה

Smart Connection

.

3

שקה

לע

םינקתה

,

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

םש

רזבאה

רבוחמה

.

4

הנש

תא

תורדגהה

תויוצרה

.

88

יהוז

תסריג

טנרטניא

לש

םוסרפ

הז

© .

ספדה

שומישל

יטרפ

דבלב

.

background image

תועיסנ

תופמו

שומיש

יתורישב

םוקימה

יתוריש

םוקימה

םירשפאמ

םימושייל

ומכ

'

תופמ

'

המלצמלו

שמתשהל

עדימב

תותשרמ

תוירלולס

תותשרו

Wi-Fi®

ןכו

עדימב

לש

תוכרעמ

םוקימ

תוילבולג

)

GPS

(

ידכ

עובקל

תא

ךמוקימ

בוריקב

.

םא

ךניא

אצמנ

וקב

הייאר

רורב

לש

ינייוול

ה

-

GPS

,

ןקתהה

לכוי

עובקל

תא

ךמוקימ

תועצמאב

תייצקנופ

ה

-

Wi-Fi®

.

םא

ךניא

אצמנ

חווטב

לש

תשר

Wi-Fi®

,

ןקתהה

לכוי

עובקל

תא

ךמוקימ

תועצמאב

תשרה

תירלולסה

.

ידכ

שמתשהל

ןקתהב

רותיאל

םוקימה

ךלש

,

ךילע

ליעפהל

תא

יתוריש

םוקימה

.

ידכ

ליעפהל

יתוריש

םוקימ

1

ךסמב

ףד

החיתפה

,

שקה

לע

.

2

שקה

לע

תורדגה

<

םוקימ

.

3

רורג

תא

ןווחמה

דצלש

םוקימ

הנימי

.

4

שקה

םיימעפ

לע

םיכסמ

רושיאל

.

רשאכ

ליעפת

יתוריש

םוקימ

,

ינייוול

GPS

ו

תוריש

םוקימה

לש

Google

ולעפוי

תרירבכ

לדחמ

.

לכות

תיבשהל

ןפואב

ינדי

לכ

תחא