Sony Xperia E1 - התראה ושעון

background image

הרובעש

ךנוצרב

גיצהל

ימי

תדלוה

.

ידכ

גיצהל

תא

תיזחת

גזמ

ריוואה

םושייב

'

חול

הנש

'

1

ךסמב

ףד

החיתפה

,

שקה

לע

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

חול

הנש

.

2

שקה

לע

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

תורדגה

.

3

רורג

תא

ןווחמה

דצלש

תיזחת

גזמ

ריווא

הנימי

.

4

םא

יתוריש

םוקימה

םיתבשומ

,

שקה

לע

ףסוה

,

רחאלו

ןכמ

שפח

תא

ריעה

ךנוצרבש

ףיסוהל

.

תלבקל

עדימ

ףסונ

לע

ןפואה

ובש

ןתינ

ליעפהל

יתוריש

םוקימ

,

האר

שומיש

יתורישב

םוקימה

ףדב

89

.

ידכ

תונשל

תא

תורדגה

תיזחת

גזמ

ריוואה

םושייב

'

חול

הנש

'

1

ךסמב

ףד

החיתפה

,

שקה

לע

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

חול

הנש

.

2

שקה

לע

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

תורדגה

.

3

שקה

לע

תיזחת

גזמ

ריווא

.

4

ןנווכ

תא

תורדגהה

םאתהב

ךרוצל

.

הארתה

ןועשו

ךתורשפאב

רידגהל

הארתה

תחא

וא

המכ

תוארתה

שמתשהלו

לילצב

והשלכ

רומשה

ןקתהב

רותב

לילצ

הארתהה

.

הארתהה

הניא

תעמשומ

םא

ןקתהה

יובכ

.

םע

תאז

,

איה

ןכ

תעמשומ

םא

ןקתהה

רדגומ

בצמב

טקש

.

תינבת

תעש

הארתהה

תגצומה

ההז

תינבתל

תרחבש

רובע

תורדגה

העשה

תויללכה

,

המגודל

,

12

תועש

וא

24

תועש

.

1

רובע

ףדל

החיתפה

לש

הארתהה

2

גצה

ןועש

ימלוע

ןנווכו

תורדגה

3

רובע

תייצקנופל

רפוטסה

4

רובע

תייצקנופל

רמייטה

5

חתפ

תא

תורדגה

ךיראתה

העשהו

רובע

ןועשה

6

לעפה

וא

הבכ

הארתה

93

יהוז

תסריג

טנרטניא

לש

םוסרפ

הז

© .

ספדה

שומישל

יטרפ

דבלב

.

background image

7

גצה

תויורשפא

8

ףסוה

הארתה

השדח

ידכ

רידגהל

הארתה

השדח

1

ףדב

החיתפה

,

שקה

לע

.

2

רתא

תא

טירפה

ןועש

ררועמ

שקהו

וילע

.

3

שקה

לע

.

4

שקה

לע

העש

ןווכו

תא

העשה

לע

-

ידי

הלילג

הלעמל

וא

הטמל

.

5

שקה

לע

רדגה

.

6

םא

הצרת

,

ךורע

תורדגה

הארתה

תורחא

.

7

שקה

לע

עצוב

.

ידכ

ליעפהל

קינדונ

רובע

הארתה

תעב

התעמשה

שקה

לע

קינדונ

.

ידכ

תובכל

לילצ

הארתה

קלחה

תא

הנימי

.

ידכ

ךורעל

הארתה

תמייק

1

חתפ

תא

םושייה

'

הארתה

ןועשו

'

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

הארתהה

ךנוצרבש

ךורעל

.

2

עצב

תא

םייונישה

םייוצרה

.

3

שקה

לע

עצוב

.

ידכ

ליעפהל

וא

תובכל

הארתה

חתפ

תא

םושייה

'

הארתה

ןועשו

'

רחאלו

ןכמ

רורג

תא

ןווחמה

דצל

הארתהה

םוקימל

'

לעפומ

'

וא

'

יובכ

.'

ידכ

קוחמל

הארתה

1

חתפ

תא

םושייה

'

הארתה

ןועשו

'

רחאלו

ןכמ

עג

העיגנ

הכורא

לע

הארתהה

ךנוצרבש

קוחמל

.

2

שקה

לע

קחמ

הארתה

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

ןכ

.

ידכ

רידגהל

תא

לוקה

רובע

הארתה

1

חתפ

תא

םושייה

'

הארתה

ןועשו

'

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

הארתהה

ךנוצרבש

ךורעל

.

2

שקה

לע

לילצ

הארתה

רחבו

תורשפא

,

וא

שקה

לע

ידכ

רוחבל

ןיבמ

יצבוק

הקיזומה

ךלש

.

3

שקה

םיימעפ

לע

עצוב

.

ידכ

רידגהל

הארתה

תרזוח

1

חתפ

תא

םושייה

'

הארתה

ןועשו

'

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

הארתהה

ךנוצרבש

ךורעל

.

2

שקה

לע

רוזח

.

3

ןמס

תא

תובית

ןומיסה

לש

םימיה

םייוצרה

שקהו

לע

רושיא

.

4

שקה

לע

עצוב

.

ידכ

ליעפהל

תא

תיצקנופ

טטרה

רובע

הארתה

1

חתפ

תא

םושייה

'

הארתה

ןועשו

'

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

הארתהה

ךנוצרבש

ךורעל

.

2

ןמס

תא

הביתה

טטר

.

3

שקה

לע

עצוב

.

ידכ

רידגהל

העמשה

לש

תוארתה

רשאכ

ןקתהה

בצמב

טקש

1

חתפ

תא

םושייה

'

הארתה

ןועשו

'

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

הארתהה

ךנוצרבש

ךורעל

.

2

ןמס

תא

תבית

ןומיסה

הארתה

בצמב

טקש

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

עצוב

.

94

יהוז

תסריג

טנרטניא

לש

םוסרפ

הז

© .

ספדה

שומישל

יטרפ

דבלב

.

background image

הכימת

הקוזחתו

הכימת

ןקתהב

שמתשה

םושייב

הכימתה

ןקתהבש

ידכ

שפחל

ךירדמ

שמתשמל

,

אורקל

יכירדמ

ןורתפ

תויעב

שפחלו

עדימ

לע

ינוכדע

הנכות

עדימו

ףסונ

לע

רצומה

.

ידכ

תשגל

םושייל

הכימתה

1

ב

-

ףד

החיתפה

,

שקה

לע

.

2

רתא

תא

טירפה

שקהו

וילע

רחאלו

ןכמ

רחב

תא

טירפ

הכימתה

שורדה

.

אדו

רוביחש

טנרטניאה

ךלש

ליעפ

,

ףידע

תוירושיקב

Wi-Fi®

,

ידכ

ליבגהל

תא

יבויח

תרובעת

םינותנה

תעב

תלעפה

םושיי

הכימתה

.

הרזע

םיטירפתב

םימושייבו

תורדגה

םימושייו

םימיוסמ

םיללוכ

השיג

הרזעל

ךותמ

טירפת