Sony Xperia E1 - Prohlížení fotografií a videí

background image

Prohlížení fotografií a videí

Pomocí aplikace Album si můžete prohlížet fotografie a přehrávat videoklipy pořízené

fotoaparátem zařízení nebo prohlížet podobný obsah, který jste si do zařízení uložili.

Všechny fotografie a videa se zobrazují v chronologicky seřazené mřížce.

1

Zobrazení možností nabídky

2

Posunutím nahoru nebo dolů zobrazíte obsah

3

Přetažením levého okraje obrazovky doprava otevřete obrazovku nabídky aplikace Album

4

Datum položek ve skupině

5

Chcete-li zobrazit fotografii nebo video, ťukněte na ně

Zobrazení fotografií a videí

1

Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .

2

Vyhledejte položku

Album a ťukněte na ni.

3

Ťuknutím na fotografii nebo video daný obsah zobrazíte.

4

Listováním vlevo zobrazíte další fotografii nebo videoklip. Předchozí fotografii nebo

video zobrazíte listováním doprava.

Jestliže se orientace obrazovky při otočení zařízení automaticky nezmění, zaškrtněte políčko

Autom. otočení obrazovky v nabídce Nastavení > Displej.

Změna velikosti miniatur

Během prohlížení miniatur fotografií a videoklipů v albu můžete pomocí roztažením

dvou prstů provést přiblížení a sevřením prstů můžete provést oddálení.

Funkce lupy u fotografií

Během prohlížení fotografie můžete pomocí sevření prstů provést přiblížení a pomocí

roztažení prstů můžete provést oddálení.

Zobrazení prezentace fotografií

1

Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazte panel nástrojů a potom

ťukněte na možnost >

Prezentace, chcete-li spustit prohlížení všech fotografií v

albu.

2

Ťuknutím na fotografii prezentaci ukončíte.

Přehrávání videa

1

V aplikaci Album najděte video, které chcete přehrát, a ťukněte na něj.

2

Ťukněte na možnost

Filmy > Jen jednou.

3

Pokud se ovládací prvky nezobrazují, zobrazte je ťuknutím na obrazovku. Chcete-li

ovládací prvky skrýt, ťukněte na obrazovku znovu.

80

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Pozastavení videoklipu

1

Když hraje videoklip, zobrazte ťuknutím na obrazovku ovládací prvky.

2

Ťukněte na volbu .

Rychlé posouvání videa vpřed nebo vzad

1

Když hraje videoklip, zobrazte ťuknutím na obrazovku ovládací prvky.

2

Posunutím indikátoru průběhu vlevo zahajte rychlé posunutí zpět, posunutím

vpravo zahajte rychlé posunutí vpřed.

Nastavení hlasitosti videa

Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti.