Sony Xperia E1 - Contingut

background image

Contingut

Introducció..................................................................................... 6

Informació general...............................................................................6
Muntatge............................................................................................ 7
Protecció de pantalla.......................................................................... 8
Engegada del dispositiu per primera vegada....................................... 8
Per què necessito un compte de Google™?.......................................9
Càrrega del dispositiu..........................................................................9

Aspectes bàsics........................................................................... 11

Utilització de la pantalla tàctil.............................................................11
Bloqueig i desbloqueig de la pantalla................................................ 13
Pantalla inicial....................................................................................14
Pantalla d'aplicacions........................................................................15
Navegació per les aplicacions........................................................... 16
Ginys................................................................................................ 17
Dreceres i carpetes........................................................................... 17
Fons i temes..................................................................................... 18
Fer una captura de pantalla...............................................................19
Estat i notificacions........................................................................... 19
Icones de la barra d'estat..................................................................20
Informació general sobre les aplicacions........................................... 22

Baixada d'aplicacions.................................................................. 24

Baixada d'aplicacions des de Google Play™.....................................24
Baixada d'aplicacions des d'altres fonts............................................24

Internet i xarxes............................................................................25

Navegació per Internet...................................................................... 25
Paràmetres d'Internet i d'MMS .........................................................25
Wi-Fi®.............................................................................................. 26
Compartir la connexió de dades mòbils............................................ 28
Control de la utilització de dades.......................................................29
Selecció de xarxes mòbils................................................................. 30
Xarxes privades virtuals (VPN)........................................................... 30

Sincronització de dades al dispositiu.......................................... 32

Sincronització amb comptes en línia................................................. 32
Sincronització amb Microsoft® Exchange ActiveSync®.................... 32

Paràmetres bàsics........................................................................34

Accés als paràmetres........................................................................34
So, to de trucada i volum.................................................................. 34
Protecció de targeta SIM ..................................................................35
Paràmetres de pantalla..................................................................... 35

2

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.

background image

Bloqueig de pantalla..........................................................................36
Paràmetres d'idioma......................................................................... 37
Data i hora........................................................................................ 37
Millora del so.....................................................................................38

Escriptura de text......................................................................... 39

Teclat en pantalla.............................................................................. 39
Introducció de text amb entrada de veu............................................ 40
Edició de text.................................................................................... 40
Personalització del teclat Xperia........................................................ 41

Trucades...................................................................................... 42

Realització de trucades..................................................................... 42
Recepció de trucades....................................................................... 43
Trucades en curs.............................................................................. 44
Utilització del registre de trucades..................................................... 44
Reenviament de trucades..................................................................45
Restricció de trucades...................................................................... 45
Trucades diverses............................................................................. 46
Trucades de conferència...................................................................46
Correu de veu................................................................................... 47
Trucades d’emergència.....................................................................47

Contactes ....................................................................................48

Transferència de contactes............................................................... 48
Cerca i visualització de contactes......................................................49
Addició i edició de contactes.............................................................50
Addició d'informació de contacte per a temes mèdics i
d'emergència.................................................................................... 51
Favorits i grups..................................................................................53
Enviament d'informació de contactes................................................53
Com evitar entrades duplicades a l'aplicació de contactes................53
Còpies de seguretat dels contactes.................................................. 54

Missatgeria i xat........................................................................... 55

Lectura i enviament de missatges..................................................... 55
Organització dels missatges..............................................................56
Trucar a partir d'un missatge.............................................................57
Paràmetres de la missatgeria............................................................ 57
Missatgeria instantània i xat de vídeo................................................ 57

Correu electrònic..........................................................................59

Configuració del correu electrònic..................................................... 59
Enviament i recepció de missatges de correu electrònic....................59
Subfinestra de visualització prèvia de correu electrònic..................... 61
Organització dels missatges de correu electrònic.............................. 61
Paràmetres de comptes de correu electrònic.................................... 62

3

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.

background image

Gmail™.............................................................................................63

Música .........................................................................................64

Transferència de música al dispositiu ............................................... 64
Escoltar música.................................................................................64
Menú de la pantalla inicial del "WALKMAN".......................................65
Llistes de reproducció....................................................................... 67
Compartir música..............................................................................68
Millora del so.....................................................................................68
Visualitzador .....................................................................................68
Reconeixement de música amb el TrackID™.................................... 69
Servei en línia de Music Unlimited......................................................70

ràdio de FM.................................................................................. 71

Escoltar la ràdio................................................................................ 71
Emissores de ràdio favorites..............................................................72
Paràmetres dels sons........................................................................72

Càmera.........................................................................................73

Fer fotografies i gravar vídeos............................................................73
Utilització de Smile Shutter™ per capturar somriures........................ 74
Addició de la posició geogràfica a les fotografies...............................74
Paràmetres generals de la càmera.................................................... 74
Paràmetres de la càmera fotogràfica................................................. 77
Paràmetres de la càmera de vídeo.................................................... 79

Fotografies i vídeos a l'àlbum...................................................... 82

Visualització de fotografies i vídeos....................................................82
Compartició i ús compartit de fotografies i de vídeos........................ 83
Edició de fotografies amb l'aplicació editor de fotografies..................84
Menú de la pantalla inicial de l'àlbum................................................ 85
Visualització de fotografies en un mapa.............................................86

Vídeos.......................................................................................... 88

Visualització de vídeos a l'aplicació Movies....................................... 88
Transferència de contingut de vídeo al dispositiu ..............................89
Gestió de contingut de vídeo.............................................................89

Connectivitat................................................................................ 91

Tecnologia sense fils Bluetooth® ..................................................... 91
Eina de l'ordinador............................................................................ 93
Gestió de fitxers amb un ordinador................................................... 93
Utilització de microauriculars ............................................................ 94
Control d'accessoris i paràmetres amb l'Smart Connect...................95

Viatges i mapes............................................................................97

Utilització de serveis d'ubicació.........................................................97
Google Maps™ i navegació.............................................................. 98
Mode d'avió......................................................................................99

4

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.

background image

Calendari i despertador..............................................................100

Calendari.........................................................................................100
Alarma i rellotge.............................................................................. 101

Assistència tècnica i manteniment.............................................104

Suport pel dispositiu....................................................................... 104
Actualització del dispositiu.............................................................. 104
Número d'IMEI................................................................................105
Gestió de la bateria i l'energia......................................................... 106
Memòria i emmagatzematge........................................................... 107
Còpia de seguretat i restauració de contingut................................. 108
Reinici i reinicialització del dispositiu................................................ 110
Reciclatge del dispositiu..................................................................111

Informació important..................................................................112

Fullet d'informació important........................................................... 112
Limitacions dels serveis i les característiques.................................. 112
Informació legal...............................................................................112

5

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.