Sony Xperia E1 - Ograničavanje poziva

background image

Ograničavanje poziva

Možete blokirati sve ili određene kategorije dolaznih i odlaznih poziva. Ako ste primili

PIN2 kôd od pružatelja usluga, možete koristiti listu Brojeva fiksnog biranja (FDN) za

ograničavanje odlaznih poziva.

Blokiranje dolaznih ili odlaznih poziva

1

Iz vašeg Početni ekrandotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Postavke poziva.

3

Dotaknite

Zabrana pozivai odaberite opciju.

4

Unesite lozinku i dotaknite

Omogući.

Kada prvi put postavljate funkciju blokiranja poziva, za njeno aktiviranje je potrebno unijeti

lozinku. Ako kasnije želite urediti postavke blokiranja poziva, morate koristiti istu lozinku.

Omogućavanje ili onemogućavanje fiksnog biranja

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Postavke poziva > Brojevi fiksnog biranja.

3

Kucnite na

Aktivirati fiksno biranje ili Deaktivirati fiksno biranje.

4

Unesite PIN2 (Osobni identifikacioni broj 2) i kucnite

OK.

Za pristupanje listi primalaca prihvaćenih poziva

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite .

2

Nađite i kucnite

Postavke > Postavke poziva > Brojevi fiksnog biranja > Brojevi

fiksnog biranja.

Promjena PIN2 koda SIM kartice

1

Na ekranu Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Postavke poziva.

3

Kucnite

Brojevi fiksnog biranja > Prom. Osobni id. broj 2.

4

Unesite stari PIN2 (Osobni identifikacioni broj 2) SIM kartice i kucnite

OK.

5

Unesite novi PIN2 (Osobni identifikacioni broj 2 SIM kartice) i kucnite na

OK.

6

Potvrdite novi PIN2-Osobni identifikacioni broj 2 i kucnite na

OK.

43

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.