Sony Xperia E1 - Upravljanje priborom i postavkama pomoću funkcije Smart Connect

background image

Upravljanje priborom i postavkama pomoću funkcije Smart

Connect

Aplikaciju Smart Connect koristite kako biste postavili šta će se desiti u vašem uređaju

kada se povežete ili kada prekinete vezu sa priborom. Na primjer, možete odlučiti da

uvijek pokrenete aplikaciju za FM radio kada povežete slušalice s mikrofonom.
Aplikaciju Smart Connect možete koristiti i za postavljanje pokretanja određene aktivnosti

ili grupe aktivnosti na vašem uređaju u određeno doba dana. Na primjer, kada povežete

slušalice s mikrofonom između 7:00 i 9:00, možete odlučiti:

da se pokrene aplikacija "WALKMAN".

da web pretraživač otvori jutarnje novine.

Jačina zvona je postavljena na vibraciju.
Pomoću funkcije Smart Connect možete i upravljati priborom kap što je SmartTags i

SmartWatch. Za dodatne informacije pogledajte korisnički vodič za dati pribor.

1

Kucnite kako biste prikazali sve dodane uređaje

2

Dodajte uređaj ili događaj

3

Prikažite opcije menija

4

Kucnite kako biste prikazali sve dodane događaje

5

Kucnite kako biste aktivirali događaj

6

Kucnite kako biste prikazali detalje događaja

90

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Kreiranje događaja Smart Connect

1

Iz Početni ekran, kucnite , a zatim pronađite i kucnite .

2

Ako prvi put otvarate Smart Connect, kucnite

OK kako biste zatvorili uvodni ekran.

3

Na

Događaji tabulatoru, kucnite na .

4

Ako prvi put kreirate događaj, ponovo kucnite

OK kako biste zatvorili uvodni

ekran.

5

Dodajte uvjete pod kojim želite da se događaj pokrene. Uvjet može biti

uspostavljanje veze s priborom ili određeni vremenski interval ili obje te aktivnosti.

6

Kucnite za nastavak.

7

Dodajte šta želite da se desi kad povežete pribor i definirajte ostale postavke po

želji.

8

Kucnite za nastavak.

9

Postavite naziv događaja i zatim kucnite

Završi.

Da biste dodali Bluetooth® pribor, prvo ga morate upariti s vašim uređajem.

Uređivanje događaja Smart Connect

1

Pokrenite aplikaciju Smart Connection.

2

Na kartici

Događaji kucnite događaj.

3

Ako je događaj isključen, povucite klizač udesno kako biste ga uključili.

4

Kucnite

Uredi, a zatim podesite postavke po želji.

Brisanje događaja

1

Pokrenite aplikaciju Smart Connection.

2

Na kartici

Događaji dodirnite i držite događaj koji želite izbrisati, a zatim kucnite

Izbriši događaj.

3

Kucnite

Izbriši za potvrdu.

Možete i otvoriti događaj koji želite izbrisati, a zatim kucnuti >

Izbriši događaj > Izbriši.

Upravljanje uređajima

Koristite aplikaciju Smart Connect za upravljanje nizom pametnih dodataka koje možete

povezati sa svojim uređajem, uključujući SmartTags, SmartWatch i Smart Wireless

Headset pro kompanije Sony. Smart Connect preuzima sve potrebne aplikacije i

pronalazi nezavisne aplikacije kada su dostupne. Ranije povezani uređaji prikazuju se na

spisku koji vam omogućava da saznate više informacija o funkcijama svakog uređaja.

Uparivanje i povezivanje pribora

1

Pokrenite aplikaciju Smart Connection. Ako prvi put otvarate Smart Connect,

kucnite

OK kako biste zatvorili uvodni ekran.

2

Kucnite

Uređaji, a zatim kucnite .

3

Kucnite

OK kako biste počeli tražiti uređaje.

4

Na listi rezultata pretraživanja, kucnite ime uređaja kojeg želite dodati.

Prilagođavanje postavki za povezani pribor

1

Uparite i povežite pribor s uređajem.

2

Pokrenite aplikaciju Smart Connection.

3

Kucnite

Uređaji, a zatim ponovo kucnite naziv povezanog pribora.

4

Prilagodite željene postavke.

91

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.