Sony Xperia E1 - Слушане на радио

background image

Докоснете Търсене на канали. Радиото сканира цялата честотна лента и всички
налични канали се показват.

70

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Превключване на звука на радиото към високоговорителя

1

Когато радиото е отворено, натиснете .

2

Докоснете Изп. във високогов..

За да превключите звука обратно към слушалките с кабел, натиснете и след това
Възпр. в слушалките.

Идентифициране на песен, възпроизвеждана по FM радио, с помощта на
TrackID™

1

Докато песента се възпроизвежда по FM радиото, натиснете , след което изберете
TrackID™

.

2

Когато приложението TrackID™ започне да анализира песента, на екрана се появява
индикатор, отбелязващ хода на изпълнението. При успешно завършване се появява
информация за песента или списък с възможни варианти, съдържащ няколко песни.

3

Натиснете , за да се върнете в режима FM радио.

Приложението TrackID™ и услугата TrackID™ не се поддържат във всички страни/
региони или от всички мрежи и/или доставчици на услуги във всички области.