Sony Xperia E1 - Безжична технология Bluetooth®

background image

Безжична технология Bluetooth

®

Използвайте Bluetooth

®

функцията, за да изпращате файлове до други устройства, съвместими с

Bluetooth

®

, или за свързване с аксесоарите за устройството "свободни ръце". Включете функцията

Bluetooth

®

в устройството и създайте безжични връзки с други устройства, съвместими с

Bluetooth

®

, като например компютри, аксесоари за свободни ръце и телефони. Bluetooth

®

връзките

функционират по-добре в радиус от 10 метра (33 фута) и при липса на плътни обекти между
устройствата. В някои случаи трябва ръчно да сдвоите устройството си с други Bluetooth

®

устройства.

Оперативната съвместимост при различни Bluetooth

®

устройства може да не е една и

съща.

Включване на функцията Bluetooth

®

и задаване на режим на видимост за

устройството

1

От Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки.

3

Натиснете бутона за включване и изключване до Bluetooth, за да включите функцията
Bluetooth

®

.

4

Натиснете Bluetooth. Появяват се вашето устройство и списък с наличните Bluetooth

®

устройства.

5

Натиснете името на вашето устройство, за да го направите видимо за другите Bluetooth

®

устройства.

Регулиране на времето за видимост на устройството към други Bluetooth®
устройства

1

От Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Bluetooth.

3

Натиснете , след което изберете Време изчакв. видимост.

4

Изберете опция.

Именуване на устройството ви

Можете да дадете име на устройството си. Това име се показва на другите устройства след като
включите функцията Bluetooth

®

и зададете устройството ви да е видимо.

Задаване на име на устройството

1

Уверете се, че функцията Bluetooth

®

е включена.

2

От Начален екран натиснете .

3

Намерете и натиснете Настройки > Bluetooth.

4

Натиснете и изберете Преимен. на телефона.

5

Въведете име на вашето устройство.

6

Натиснете Преименуване.

Сдвояване с друго Bluetooth

®

устройство

Когато сдвоявате вашето устройство с друго устройство, можете например да го свържете с
Bluetooth

®

слушалки или Bluetooth

®

комплект за кола и да използвате тези други устройства за

споделяне на музика.

След като сте сдвоили вашето устройство с Bluetooth

®

устройство, вашето устройство ще запомни

това сдвояване. При сдвояването на вашето устройство с Bluetooth

®

устройство, може да е

необходима парола. Устройството автоматично ще се опита да се свърже със стандартната
парола 0000. Ако паролата е друга, вижте ръководството за потребителя на Bluetooth

®

88

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

устройството относно използваната от него парола. При следващо свързване с вече сдвоявано
Bluetooth

®

устройство няма да се налага отново да въвеждате паролата.

Някои Bluetooth

®

устройства, като например повечето Bluetooth

®

слушалки, изискват

както да сдвоите, така и да се свържете с другото устройство.

Можете да сдвоите вашето устройство с няколко Bluetooth

®

устройства, но можете да се

свържете само с един Bluetooth

®

профил в даден момент.

Сдвояване на устройството с друго Bluetooth

®

устройство

1

Уверете се, че устройството, с което искате да сдвоите, е с активирана функция Bluetooth

®

и е видимо за други Bluetooth

®

устройства.

2

От Начален екран на вашето устройство натиснете .

3

Намерете и натиснете Настройки > Bluetooth. Всички налични Bluetooth

®

устройства

се появяват в списък.

4

Натиснете Bluetooth

®

устройството, което искате да сдвоите с вашето устройство.

5

Въведете парола, ако се изисква, или въведете една и съща парола и в двете устройства.
Вашето устройство и другото устройство са сдвоени.

Свързване на телефона с друго Bluetooth

®

устройство

1

От Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Bluetooth.

3

Натиснете Bluetooth

®

устройството, с което искате да се свържете.

Премахване на сдвояването с Bluetooth

®

устройство

1

От Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Bluetooth.

3

Под Сдвоени устройства натиснете до името на устройството, чието сдвояване
искате да премахнете.

4

Натиснете Премахване на сдвояването.

Изпращане и получаване на съдържание с използване на
технологията Bluetooth

®

Споделяне на съдържание с други съвместими с Bluetooth

®

устройства, като например телефони

или компютри. Можете да изпращате и получавате няколко вида съдържание чрез функцията
Bluetooth

®

, като например:

Снимки и видеозаписи

Музикални и други аудио файлове

Контакти

Уеб страници

Изпращане на елементи чрез Bluetooth

®

1

Получаващо устройство: Уверете се, че функцията Bluetooth

®

е включена и

устройството е видимо за другите Bluetooth

®

устройства.

2

Изпращащо устройство: Отворете приложението, съдържащо елемента, който
искате да изпратите, и превъртете до елемента.

3

В зависимост от приложението и обекта, който искате да изпратите, може да се наложи,
например, да докоснете и задържите пръста си върху обекта, да го отворите и да
натиснете . Може да съществуват и други начини за изпращане на елемента.

4

Изберете Bluetooth.

5

Включете Bluetooth

®

, ако бъдете подканени да направите това.

6

Докоснете името на получаващото устройство.

7

Получаващо устройство: Ако се появи подкана, приемете връзката.

8

Изпращащо устройство: Ако се появи подкана, потвърдете прехвърлянето към
получаващото устройство.

9

Получаващо устройство: Приемете входящия елемент.

89

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Получаване на елементи чрез Bluetooth

®

1

Уверете се, че Bluetooth

®

функцията е включена и видима за други Bluetooth

®

устройства.

2

Изпращащото устройство сега започва да изпраща данни към вашето устройство.

3

Ако получите подкана, въведете същия код за достъп на двете устройства или потвърдете
предложения код за достъп.

4

Когато бъдете уведомени за входящ файл в устройството, плъзнете лентата за състояние
надолу и натиснете известието, за да приемете прехвърлянето на файла.

5

Натиснете Приеми, за да стартирате прехвърлянето на файла.

6

За да видите хода на прехвърлянето, плъзнете лентата за състояние надолу.

7

За да отворите получен елемент, плъзнете лентата за състояние надолу и натиснете
съответното известие.

Показване на файлове, които сте получили чрез Bluetooth®

1

От Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Bluetooth.

3

Натиснете , след което изберете Показване на получ. файлове.