Sony Xperia E1 - Управление на батерията и захранването

background image

Управление на батерията и захранването

Можете да следите заряда на батерията и да проверявате кои приложения използват най-много
енергия. Освен това можете да научите за колко време ще стигне заряда на батерията. Оценката
за оставащото време преди изтощаване на батерията се базира на това как сте използвали
устройството напоследък.
За да удължите живота на батерията, използвайте един или няколко режима за икономия на
заряда, включващи режим STAMINA (Издържливост), режим за ниска консумация на енергия,
базиран на местонахождението Wi-Fi® и режим за поставяне на опашка на фоновия трафик. Всеки
от режимите функционира различно и контролира няколко функции на устройството за консумация
на енергия.

Показване на приложенията, използващи най-много енергия.

1

От Начален екран докоснете .

2

Намерете и докоснете Настройки > Управление на захранването >
Използване на батерията.

Показване на оценка за оставащото време до изтощаване на батерията

1

От Начален екран докоснете .

2

Намерете и докоснете Настройки > Управление на захранването.

Повишаване на издържливостта на батерията чрез режима
STAMINA

Режимът STAMINA изключва функции, от които не се нуждаете, когато устройството ви не се
използва. Например режимът STAMINA може временно да спре вашата Wi-Fi® връзка, трафика на
данни и няколко други потребяващи енергия приложения, когато устройството ви е включено, но
екранът е неактивен. По този начин пестите заряда на батерията, но можете да получавате
телефонни обаждания и текстови и мултимедийни съобщения без забавяне. Освен това можете
да посочите кои приложения няма да бъдат временно спирани в режим STAMINA. Когато
активирате отново екрана, изпълнението на всички временно спрени функции ще бъде подновено.

Активиране на режим STAMINA

1

В Начален екран докоснете .

2

Намерете и докоснете Настройки > Управление на захранването.

3

Преместете плъзгача до Режим STAMINA надясно, след което докоснете Включи,
ако получите подкана. В лентата на състоянието се показва, когато батерията достигне
установеното ниво.

Избор на приложения, които ще работят в режим STAMINA

1

От Начален екран докоснете .

2

Намерете и докоснете Настройки > Управление на захранването, след което
докоснете Режим STAMINA.

3

Добавете или премахнете приложения по свое усмотрение.

4

Когато сте готови, докоснете Готово.

Повишаване на издържливостта на батерията чрез режима за
ниска консумация на енергия

Използвайте функцията Реж. изтощена батерия за автоматично стартиране на
енергоспестяващия режим, когато батерията достигне определено ниво на заряд. Можете да
зададете и коригирате нивото на заряд според нуждите си. Освен това можете да решите кои
функции искате да оставите активни, като например мобилен трафик на данни, Wi-Fi® или автом.
синхронизиране.

103

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Активиране на режим "Изтощена батерия"

1

От Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Управление на захранването.

3

Преместете плъзгача до Реж. изтощена батерия надясно.

4

Ако получите подкана, натиснете Включи. В лентата на състоянието се появява ,
когато батерията достигне ниво на заряд, което сте задали.

Смяна на настройките за режима при изтощена батерия

1

От Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Управление на захранването.

3

Уверете се, че Реж. изтощена батерия е активиран, след което натиснете Реж.
изтощена батерия
.

4

Променете настройките, например пренастройте нивото на зареждане на батерията.

Подобрете продължителността на живота на батерията, като
използвате базирана на местоположението Wi-Fi®.

ФункциятаWi-Fi мр., баз. на местоп. активира функцията Wi-Fi® на вашето устройство само
когато то е в обсега на запазенатаWi-Fi® мрежа. По този начин запазвате мощността на
батерията, но имате удобството на автоматичното Wi-Fi® свързване.

Активиране на функцията за базиран на местонахождението Wi-Fi®

1

От Начален екран докоснете .

2

Намерете и докоснете Настройки > Управление на захранването.

3

Преместете плъзгача до Wi-Fi мр., баз. на местоп. надясно.

Подобряване на живота на батерията чрез подреждане на данни
във фонов режим

Може да повишите производителността на батерията, като настроите устройството си да изпраща
данните във фонов режим през предварително дефинирани интервали, когато не го използвате,
тоест когато екранът е неактивен.

Разрешаване на поставяне на фонови данни на опашка

1

От Начален екран докоснете .

2

Намерете и докоснете Настройки > Управление на захранването.

3

Поставете отметка в квадратчето до Фон. данни в опашка.