Sony Xperia E1 - Разговори с няколко души

background image

Разговори с няколко души

Ако сте активирали услугата за чакащо повикване, можете да провеждате разговори с няколко
души по едно и също време. Когато услугата е активирана, бипване ви уведомява при получаване
на друго входящо повикване.

Активиране и деактивиране на чакащо обаждане

1

От Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Настройки на повикванията >
Допълнителни настройки.

3

За активиране или деактивиране на чакащо обаждане натиснете Чакащо обаждане.

Отговаряне на второ обаждане и задържане на текущия разговор

Ако по време на разговор чуете повтарящи се звукови сигнали, плъзнете надясно.

Отхвърляне на второ обаждане

Ако по време на разговор чуете повтарящи се звукови сигнали, плъзнете наляво.

Провеждане на втори разговор

1

По време на провеждане на разговор докоснете .

2

Въведете номера на получателя, след което докоснете . Първият разговор се поставя на
изчакване.

Превключване между няколко разговора

За да превключите към друг разговор и да задържите текущия, натиснете
Превключване към това обаждане.