Sony Xperia E1 - Приемане на повиквания

background image

Приемане на повиквания

Отговаряне на повикване

Отказване на повикване

Изключване на мелодията за входящо повикване

Натиснете бутона за силата на звука при получаване на входящо повикване.

Отказване на повикване със съобщение

Можете да откажете повикване с предварително зададено съобщение. Когато отказвате
повикване чрез такова съобщение, то се изпраща автоматично на обаждащия се и се запазва във
вашето устройство.
Във вашето устройство има предварително въведени шест съобщения. Можете да изберете от
тези предварително зададени съобщения, които могат да бъдат редактирани при необходимост.

Отказване на повикване с предварително зададено съобщение

Плъзнете Отхвърляне чрез съобщение нагоре, след което изберете съобщение.

Отхвърляне на второ повикване с предварително дефинирано съобщение

Когато чуете повтарящо се бипване по време на повикване, плъзнете Отхвърляне
чрез съобщение
нагоре, след което изберете съобщение.

Редактиране на текстово съобщение, което се използва за отказване на
обаждане

1

От Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Настройки на повикванията >
Отхвърляне на обаждане чрез съобщение.

3

Натиснете съобщението, което искате да редактирате, след което направете
необходимите промени.

4

Натиснете OK.

42

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.