Sony Xperia E1 - Слушане на музика

background image

Слушане на музика

Използвайте приложението "WALKMAN", за да слушате любимата си музика и аудио книги.

1

Към началния екран на "WALKMAN"

2

Търсене на песни в Music Unlimited и във всички песни, записани на вашето устройство

3

Показване на текущата опашка за изпълнение

4

Обложка (при наличност)

5

Натискане за връщане към предходната песен в опашката за изпълнение
Докосване и задържане за превъртане назад на текущата песен

6

Изпълнение или пауза на песен

7

Натискане за преминаване към следващата песен в опашката за изпълнение
Докосване и задържане за бързо превъртане напред на текущата песен

8

Разбъркване на песните в текущата опашка за изпълнение

9

Повтаряне на всички песни в текущата опашка за изпълнение

10

Индикатор за изпълнението – Плъзване на индикатора или натискане върху линията за бързо превъртане напред
или назад

11

Обща продължителност на текущата песен

12

Изтекло време от текущата песен

63

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Начален екран на "WALKMAN"

1

Плъзгане на левия край на екрана надясно за отваряне на менюто на началната страница на "WALKMAN"

2

Превъртане нагоре или надолу за разглеждане на съдържанието

3

Изпълнение на песен с приложението "WALKMAN"

4

Връщане в екрана на музикалния плейър "WALKMAN"

Изпълнение на песен с приложението "WALKMAN"

1

На Начален екран натиснете , след което намерете и натиснете .

2

Ако началният екран на "WALKMAN" не се покаже, натиснете , след което плъзнете
левия край на началния екран на "WALKMAN" надясно. Ако началният екран на
"WALKMAN" се покаже, плъзнете левия край на началния екран на "WALKMAN" надясно.

3

Изберете категория музика например под Изпълнители, Албуми или Песни, след
което намерете песента, която искате да отворите.

4

Натиснете песен, за да я изпълните.

Може да не успеете да изпълните елементите, защитени с авторско право. Проверете
дали разполагате с необходимите права по отношение на материала, който искате да
споделяте.

Намиране на информация за песен онлайн

Докато песента се изпълнява в приложението "WALKMAN", натиснете бутона за
безкрайност

.

Бутонът за безкрайност

ви предоставя достъп до няколко източника на информация,

включително до видеоклипове в YouTube™, текстове на песни и информация за
изпълнители в Wikipedia.

Регулиране на силата на звука

Натиснете клавиша за сила на звука.

Намаляване на приложението "WALKMAN"

Докато се изпълнява песен, натиснете , за да отидете в Начален екран. Приложението
"WALKMAN" остава да работи във фонов режим.

Отваряне на приложението "WALKMAN", когато то работи във фонов режим

1

Докато песента се възпроизвежда във фонов режим, докоснете

, за да отворите

прозореца на последно използваното приложение.

2

Докоснете приложението "WALKMAN".