Sony Xperia E1 - Контрол върху използването на данни

background image

Контрол върху използването на данни

Можете да следите количеството данни, прехвърляни към и от вашето устройство чрез мобилни
мрежи или Wi-Fi ® връзка, за даден период. Можете, например, да настроите лимит за
количеството данни, използвани от отделните приложения. Можете да зададете предупреждения
за използването на данни за данните, предавани през мобилните мрежи, както и ограничения за
избягване на допълнителни такси.

Коригирането на настройките за използване на данни може да ви помогне да оказвате по-
голям контрол над използването на данни, но не може да гарантира предотвратяване на
допълнителни такси.

Включване или изключване на трафика на мобилни данни

1

От Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Използване на данни.

3

Преместете плъзгача до Трафик на моб. данни, така че да включите или изключите
преноса на мобилни данни.

Когато преносът на мобилни данни е изключен, вашето устройство все още ще може да
установява Wi-Fi® или Bluetooth® връзки.

Настройка на предупреждение за използване на данни

1

Уверете се, че преносът на мобилни данни е включен.

2

От Начален екран натиснете .

3

Намерете и натиснете Настройки > Използване на данни.

4

За да зададете нивото на предупреждение, плъзнете линията за предупреждение до
желаната стойност. Ще получите предупредително съобщение, когато количеството
трафик на данни се приближи до нивото, което сте задали.

Задаване на лимит за използване на мобилни данни

1

Уверете се, че преносът на мобилни данни е включен.

2

От Начален екран натиснете .

3

Намерете и натиснете Настройки > Използване на данни.

4

Маркирайте квадратчето Задав. лимит на моб. данни, ако не е маркирано, след
което натиснете OK.

5

За да зададете лимита за пренос на мобилни данни, плъзнете съответната линия до
желаната стойност.

Когато използването на мобилни данни достигне зададения лимит, трафикът на мобилни
данни на вашето устройство се изключва автоматично.

Контролиране на използването на мобилни данни от различните приложения

1

От Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Използване на данни.

3

Намерете и натиснете желаното приложение.

4

Поставете отметка в квадратчето Ограничаване фонови данни.

5

За достъп до още специфични настройки за приложението (ако има налични), натиснете
Преглед на настройките за приложения и направете желаните промени.

Работата на отделните приложения може да бъде засегната, ако промените съответните
настройки за пренос на данни.

Преглед на данни, прехвърлени чрез Wi-Fi®

1

От Начален екран, докоснете .

2

Намерете и докоснете Настройки > Използване на данни.

3

Докоснете , след което сложете отметка в квадратчето Показв. на изп. на Wi-Fi, ако
няма такава.

4

Докоснете раздела Wi-Fi данни.

29

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.