Sony Xperia E1 - Правна информация

background image

Правна информация

Sony D2004/D2005

Настоящото ръководство за потребителя е публикувано от Sony Mobile Communications AB или местна дъщерна компания без
каквито и да е гаранции. Подобрения и промени на това ръководство за потребителя, предизвикани от печатни грешки,
неточности на текущата информация или усъвършенстване на програмите и/или оборудването, могат да се извършват от Sony
Mobile Communications AB по всяко време и без предизвестие. Такива промени обаче ще бъдат включвани в новите издания на
това ръководство.
©Sony Mobile Communications AB, 2013.
Вашето мобилно устройство има способността да изтегля, съхранява и препраща допълнително съдържание, като например
тонове за звънене. Използването на такова съдържание може да е ограничено или забранено от правата на трети лица,
включително, но не само, по силата на приложимото законодателство за авторско право. Вие, а не Sony, носите пълна
отговорност за допълнителното съдържание, което изтегляте или препращате от мобилното си устройство. Преди употребата
на каквото и да било допълнително съдържание се уверете, че то е надлежно лицензирано или разрешено по друг начин. Sony
не гарантира точността, целостта или качеството на каквото и да било допълнително съдържание или съдържание от трети
лица. Sony при никакви обстоятелства не носи каквато и да било отговорност за допълнително съдържание или друго
съдържание на трети страни, което би било използвано по неподходящ от Вас начин.
В настоящото ръководство на потребителя е възможно да се упоменават услуги или приложения, предоставяни от трети
страни. Употребата на такива програми или услуги може да изисква отделна регистрация към доставчик, който е трета страна, и
може да подлежи на допълнителни условия за ползване. За приложения, които са достъпни на или през уеб сайт на трети лица,
прегледайте предварително условията за ползване и приложимите правила за поверителност. Sony не гарантира наличността
или работата на каквито и да било уеб сайтове или предлагани услуги на трети лица.
Sony е търговска марка на Sony Corporation. Android е търговска марка на Google Inc. Всички други наименования на продукти и
фирми, упоменати тук, са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните им притежатели. Всички права,
които не са специално предоставени тук, са запазени. Посетете www.sonymobile.com за допълнителна информация.
Всички илюстрации са единствено с примерна цел и е възможно да не отговарят изцяло на действителното устройство.
Този продукт е защитен от конкретни права за интелектуална собственост на Microsoft. Използването или разпространението на
такава технология извън този продукт е забранена без наличието на лиценз от Microsoft.
Собствениците на съдържание използват технология за защита на цифровите права на Windows Media (WMDRM), за да
предпазят своята интелектуална собственост, включително и авторските си права. Това устройство използва WMDRM софтуер
за достъп до съдържание, защитено чрез WMDRM. Ако WMDRM софтуерът не успее да защити съдържанието, собствениците
на съдържание имат право да поискат от Microsoft да обяви за недействителна способността на софтуера да използва
технологията WMDRM за изпълнение или копиране на защитеното съдържание. Подобна мярка не засяга незащитеното
съдържание. Когато изтегляте лицензи за защитено съдържание, Вие се съгласявате, че към тях може да има включен списък
за анулирани лицензи от Microsoft. Собствениците на съдържание могат да изискат от Вас да надстроите технологията WMDRM
за достъп до тяхното съдържание. Ако откажете да направите надстройката, няма да имате достъп до съдържанието, за което
тя е необходима.
Този продукт е лицензиран с общи лицензи за MPEG-4 визуални и AVC патенти за лична и нетърговска употреба от краен
потребител с цел (i) кодиране на видео в съответствие с визуалния стандарт MPEG-4 ("MPEG-4 видео") или стандарта AVC
("AVC видео") и/или (ii) декодиране на MPEG4 или AVC видео, което е било кодирано от потребител за лична и нетърговска цел
и/или което е получено от доставчик на видео съдържание, лицензиран от MPEG LA да предлага MPEG-4 видео и/или AVC
видео. Не се предоставя лиценз, нито следва да се подразбира такъв, за каквито и да е други цели. Допълнителна
информация, включително такава, отнасяща се за промоционална, вътрешна и търговска употреба и лицензиране, може да
бъде получена от MPEG LA, L.L.C. Вж. http://www.mpegla.com. Технологията за декодиране на MPEG Layer-3 аудио е
лицензирана от Fraunhofer IIS и Thomson.
SONY MOBILE НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗАГУБА, ИЗТРИВАНЕ И/ИЛИ ПРЕЗАПИС НА ЛИЧНИ ДАННИ ИЛИ ФАЙЛОВЕ,
ЗАПИСАНИ ВЪВ ВАШИЯ ТЕЛЕФОН (ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ, КОНТАКТИ, МУЗИКА И СНИМКИ) ВСЛЕДСТВИЕ
НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА УСТРОЙСТВОТО ВИ ЧРЕЗ НЯКОЙ ОТ ОПИСАНИТЕ В НАСТОЯЩОТО РЪКОВОДСТВО ЗА
ПОТРЕБИТЕЛЯ МЕТОДИ, КАКТО И ВСЛЕДСТВИЕ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА НЯКОИ ОТ УКАЗАНИЯТА И СЪВЕТИТЕ, ДАДЕНИ В
ПОДРАЗДЕЛИТЕ "МЕТОДИ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА КОНТАКТИ" И "СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ" НА НАСТОЯЩИЯ ДОКУМЕНТ. В
НИКАКЪВ СЛУЧАЙ ОБЩАТА ОТГОВОРНОСТ НА SONY MOBILE ИЛИ НЕЙНИТЕ ДОСТАВЧИЦИ КЪМ ВАС ЗА ЩЕТА ИЛИ ЗА
ВСИЧКИТЕ ЩЕТИ, ЗАГУБИ И ПРИЧИНИ ЗА ДЕЙСТВИЕ (БИЛО ТО ПО ДОГОВОР ИЛИ ЗАКОНОНАРУШЕНИЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО,

109

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ, НЕБРЕЖНОСТ ИЛИ ДРУГИ) НЕ НАДВИШАВА СУМАТА, КОЯТО РЕАЛНО СТЕ ЗАПЛАТИЛИ ЗА ВАШЕТО
УСТРОЙСТВО.

110

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.